Aktualności Sejmiku i Urzędu


Co charakteryzuje Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy? Co przynosi dochody, a co sprawia, że trudno spiąć budżet jednostki? Jakie są pomysły na poprawę sytuacji finansowej placówki? O tym mówiono podczas październikowego posiedzenia sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Informację na ten temat – w ramach cyklu podobnych, dotyczących realizacji programów naprawczych w szpitalach podległych samorządowi województwa – przedstawił radnym dyrektor placówki w Wolicy Sławomir Wysocki.Ponadto więcej
 
Październikowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej było okazją do dyskusji o sytuacji na wielkopolskim rynku pracy. – Trzeba aktywizować osoby niepracujące. Wielkopolska, tak jak cały kraj, ma niski wskaźnik aktywności zawodowej ludności. Wynosi on u nas poniżej 60 proc., a w wielu krajach Europy wskaźnik ten przekracza 70 proc. Liczba niepracujących osób w wieku produkcyjnym przekracza w Wielkopolsce 400 tysięcy. Aktywizacja połowy z nich to 200 tysięcy nowych więcej
 
– Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska zrzesza obecnie 115 członków. Wśród nich są producenci żywności, jej przetwórcy oraz punkty (restauracje, gościńce, itp.), które ją sprzedają. W 2019 roku przyjęliśmy do sieci 11 nowych podmiotów, choć jednocześnie 30 wykreśliliśmy po weryfikacji, m.in. ze względu na niepłacenie składek czy zaprzestanie działalności – wyliczała podczas październikowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Monika Paczyńska, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW. Sieć Dziedzictwa więcej
 
Podczas październikowych obrad sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej radni pozytywnie zaopiniowali kilka projektów uchwał w sprawie ochrony terenów przed hałasem. Proponowane przez sejmik rozwiązania, które podczas wakacji poddano konsultacjom społecznym, dotyczą ochrony przed hałasem obszarów położonych w Koninie, w Lesznie oraz terenów wzdłuż dróg krajowych i wielkopolskiego odcinka autostrady A2. Jak wyjaśniała Marzena Andrzejewska-Wierzbicka, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska UMWW, ustawa o ochronie środowiska wymaga od samorządów, by aktualizowały więcej
 
„Analiza stanu dróg wojewódzkich i mostów” – nad tym tematem debatowano podczas październikowych obrad sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Jak wyliczał Paweł Katarzyński, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w naszym regionie mamy 2730 km dróg wojewódzkich. Wśród nich są trasy o charakterze podstawowym (łączące miasta, charakteryzujące się dużym ruchem samochodów), drogi uzupełniające oraz jezdnie obsługujące przede wszystkim ruch lokalny (np. w Puszczy Noteckiej). Zdaniem dyrektora WZDW więcej
 
Październikowe posiedzenie sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej poświęcono m.in. na podsumowanie działań realizowanych przez samorząd województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Informację na ten temat (nabory wniosków, liczba podpisanych umów z beneficjentami, przykłady przedsięwzięć) przedstawiła radnym Anna Jakubowska, zastępca dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z danych wynika, że od początku realizacji PROW 2014-2020 samorząd województwa przeznaczył 132 miliony złotych na wsparcie inwestycji więcej
 
Tegoroczna, druga już odsłona samorządowego programu „Szatnia na medal” przyniosła odnowienie aż 68 takich obiektów w całym regionie. Samorząd województwa dofinansował tyle zadań (na terenie 27 wielkopolskich powiatów), przeznaczając na to ponad 4,5 miliona złotych. Okazją do podsumowań aktualnego programu były październikowe obrady sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, podczas których radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał przyznających pomoc finansową w ramach „Szatni na medal” trzem ostatnim gminom. – Będziemy rekomendować więcej
 
Funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w Koninie było głównym punktem październikowych obrad sejmikowej Komisji Kultury. Prezentację na ten temat przedstawiła radnym dyrektor tej instytucji kultury samorządu województwa Elżbieta Barszcz. Mówiła miedzy innymi o tym, co udało jej się zrobić przez półtora roku szefowania placówce, o statystykach frekwencji, organizowanych w muzeum wystawach i wydarzeniach. Nie zabrakło też tematyki zamierzeń i potrzeb inwestycyjnych, między innymi związanych z adaptacją i wykorzystaniem na wystawy czasowe budynku więcej
 
30 maja 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej. Komisja Konkursowa zarekomendowała nagrodzenie aż czterech spośród pięciu nadesłanych prac.więcej
 
Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska! to trzyletni program, który swym zasięgiem obejmuje całe województwo Wielkopolskie. Operatorem programu w Wielkopolsce jest Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.więcej
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1343/2019 z dnia 11 października 2019 r. zatwierdził Regulamin Konkursu dla szkół ponadpodstawowych Województwa Wielkopolskiego pod nazwą „Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050”. Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży nowoczesnych, alternatywnych źródeł energii, inspirowanie nauczycieli do poszukiwania nowych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych oraz promocja metod nauczania aktywizujących uczniów. Termin składania prac upływa z dniem 22 listopada 2019 r. Regulamin, deklaracja uczestnictwa oraz oświadczenie uczestników konkursu znajdują się w załącznikach. więcej
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1342/2019 z dnia 11 października 2019 r. zatwierdził Regulamin Konkursu dla kół naukowych uczelni wyższych Województwa Wielkopolskiego pod nazwą „HydroGen – Wodorowe Pokolenie – Wielkopolska 2050”, promujący idę budowania społeczeństwa wodorowego. Konkurs stanowi wyzwanie dla interdyscyplinarnych zespołów studentów szkół wyższych, działających w kołach naukowych. Prace konkursowe powstałe w wyniku kreatywnego myślenia i umiejętności akademickich w obszarach projektowania, grafiki, inżynierii, ekonomii, ochrony środowiska, biznesu i marketingu, mają więcej
 
30 września jednej z sal obrad w siedzibie samorządu województwa uroczyście nadano imię Stefana Mikołajczaka – w latach 1999-2005 pierwszego marszałka województwa wielkopolskiego. Jak przypomniał przewodniczący sejmiku Wiesław Szczepański, ten sposób uczczenia zmarłego 1 kwietnia 2019 roku, po długiej walce z ciężką chorobą, samorządowca był wypełnieniem uchwały przyjętej przez radnych w lipcu. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonały wdowa po zmarłym Maria oraz córki Ewa, Dorota i Iwona. Ojca we wzruszającym przemówieniu wspominała ostatnia więcej
 
Samorząd Województwa, celem przeciwdziałania skutkom COVID-19 zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na środki medyczne do ochrony osobistej na potrzeby placówek leczniczych w województwie wielkopolskim. Szczegóły postępowania są dostępne na stronie - więcej więcej
 
3 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbędzie się bezpłatne seminarium, podczas którego eksperci zajmujący się na co dzień współpracą z przedsiębiorstwami w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym, stóp procentowych czy zmiennych cen surowców zaprezentują m.in. sposoby na identyfikację ryzyka walutowego i zarządzania nim za pomocą prostych metod, strategii i narzędzi analizy rynku. Wydarzenie organizowane jest przez Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów działające w strukturze Departamentu Gospodarki więcej
 
Ruszyła kolejna edycja Konkursu Nagroda Młodzieżowa 2020. Tematem przewodnim konkursu jest hasło: „Las”. Konkurs organizowany jest wspólnie przez Wielkopolskę, Hesję (Niemcy), Akwitanię (Francja) i Region Emilia Romania (Włochy). Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak. Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy młodzi ludzie w wieku od 12 do 21 lat, mieszkający na stałe w Wielkopolsce. Do udziału w konkursie zaprasza się przede wszystkim klasy szkolne. Studenci, uczestnicy działający więcej
 
Ile wynosi nasz regionalny PKB? Jaką mamy stopę bezrobocia w Wielkopolsce, ile zarejestrowanych przedsiębiorstw, jak wysokie jest średnie wynagrodzenie? Odpowiedzi m.in. na tego typu pytania poznali z sejmikowej Komisji Gospodarki, którzy w trakcie wrześniowych obrad zapoznali się z informacją na temat stanu gospodarki w naszym województwie w 2018 i 2019 roku. Z zestawień tych wynika, że Wielkopolska utrzymuje się tradycyjnie w gronie najsilniejszych ekonomicznie polskich regionów. Jesteśmy atrakcyjnym terenem, zarówno więcej
 
Wrześniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zdominowały informacja i dyskusja na temat stanu wdrażania działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. – Do 31 lipca 2019 roku przeprowadziliśmy łącznie 94 nabory wniosków i podpisaliśmy 841 umów o wartości ponad 1,2 mld zł. Beneficjentom wypłacono już 617 mln zł – wyliczała Kamila Orzechowska, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWW. – W ramach trzech więcej
 
„Termin zakończenia likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu ustala się na 30 września 2020 roku” – tak brzmi zapis w projekcie uchwały sejmiku, którą podczas wrześniowych obrad pozytywnie zaopiniowali radni z sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przypomnijmy, że 1 stycznia 2018 roku zadania wojewódzkich zarządów melioracji (podlegających dotąd samorządom województw) przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie. Jak wyjaśniał radnym dyrektor WZMiUW w Poznaniu Arkadiusz Błochowiak, przedłużenie więcej
 
Podczas wrześniowych obrad sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej radni pozytywnie zaopiniowali wnioski dotyczące zmian w tegorocznym budżecie regionu. To efekt bilansu i porządkowania wojewódzkich finansów, tj. dochodów i wydatków w I półroczu 2019 roku. Zmiany wynikają z kilku czynników: przesunięcia harmonogramu prac, zmniejszania lub zwiększania ich zakresu, wprowadzenia dodatkowych wydatków albo rezygnacji z części kosztów. Przedstawione radnym korekty dotyczyły m.in. projektu „Czas zawodowców” oraz budowy Wielkopolskiego Centrum więcej
 

« Poprzedni 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 201 Następny »