Aktualności Sejmiku i Urzędu


Od połowy grudnia podróżni znów będą korzystać z bezpośredniego połączenia kolejowego z Leszna do Głogowa. Pociągi pasażerskie przejadą odcinek przebiegający przez trzy województwa (wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie), w około 55 minut. Trasę, wykorzystywaną w ostatnich latach wyłącznie do obsługi przewozów towarowych, zrewitalizowano i przystosowano do potrzeb ruchu pasażerskiego. Takie informacje przekazał radnym podczas listopadowych obrad Komisji Budżetowej sejmiku wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak. Wielkopolska przekaże na ten cel samorządowi lubuskiemu 500 tys. więcej
 
Głównie tym, co przyniesie kolejny rok, zajmowali się podczas listopadowego posiedzenia radni z sejmikowej Komisji Gospodarki. Członkowie komisji zapoznali się z projektem budżetu województwa na 2020 rok oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne. Oba dokumenty omówiła skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska, odpowiadając również na pytania radnych dotyczące największych potencjalnych zagrożeń dla planowania i płynnego realizowania dochodów i wydatków w regionalnych finansach. Ponadto radni wstępnie więcej
 
Jak kształtują się zarobki na poszczególnych stanowiskach pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego? Jak są skonstruowane karty stanowisk pracy zwłaszcza w odniesieniu do kadry zarządzającej? Odpowiedzi m.in. na te pytania szukali członkowie sejmikowej Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu, które odbyło się 21 listopada.Podczas analizy przedstawionych danych przewodniczący komisji Zbigniew Czerwiński pytał o różnice w wysokości płac na podobnych stanowiskach oraz zwracał uwagę na różnice w wymogach (np. dotyczących stażu na stanowiskach więcej
 
Samorząd województwa i podległe mu instytucje kontynuują we współpracy z samorządami lokalnymi realizowany w regionie od 2017 roku program „Razem Skuteczniej – BIS”, skierowany do osób długotrwale bezrobotnych, które jednocześnie korzystają z pomocy społecznej. W ostatniej edycji przedsięwzięcia uczestniczyły powiatowe urzędy pracy oraz ośrodki pomocy społecznej z dziesięciu wielkopolskich powiatów, w których odnotowano największą liczbę osób długotrwale bezrobotnych. Podczas listopadowych obrad sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej radni poznali trzech więcej
 
Zaopiniowanie zmian w tegorocznym budżecie województwa i w WPF, a także omówienie projektów budżetu na 2020 rok oraz WPF na kolejne lata – były tematami listopadowych obrad sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki.Radni pozytywnie zaopiniowali proponowane korekty obowiązujących dokumentów finansowych. Z kolei skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska przedstawiła członkom komisji najważniejsze założenia nowych planów finansowych regionu, szczególnie zwracając uwagę na wydatki dotyczące realizowanych i planowanych inwestycji w podległych samorządowi województwa placówkach oświatowych.Podczas więcej
 
Skąd wziąć pieniądze za wzrost wynagrodzeń dla personelu zatrudnionego w podległych samorządowi województwa placówkach służby zdrowia? Jak podwyższyć pensje w tych zawodach, których nie objęły obowiązkowe regulacje narzucone przez Ministerstwo Zdrowia? W jaki sposób zapobiec nadmiernej rotacji pracowników w szpitalach? To część pytań, na które starali się odpowiedzieć radni podczas listopadowego posiedzenia sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Radni, dostrzegając problemy wynikające z braku pielęgniarek i lekarzy oraz ich stosunkowo więcej
 
Środowisko przyrodnicze, demografia, wydatki inwestycyjne gmin, mieszkalnictwo, dostęp do transportu publicznego – to tytuły zaledwie kilku spośród 15 rozdziałów „Raportu o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa wielkopolskiego”. Nad dokumentem przygotowanym przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu pochylili się podczas listopadowych obrad radni z sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. W trakcie dyskusji zwracano m.in. uwagę na konieczność dalszych inwestycji w rozwój transportu publicznego, zwłaszcza kolei, by umożliwić sprawny więcej
 
„Ocena stanu środowiska na podstawie badań prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa wielkopolskiego w roku 2018” – to tytuł dokumentu, z którym zapoznali się radni podczas listopadowego posiedzenia sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawicielka Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska omówiła wyniki badań m.in.: jakości wody, poziomu hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zwracając uwagę przede wszystkim na konieczność ograniczenia tzw. niskiej emisji, mającej znaczący wpływ na powstawanie smogu więcej
 
Bardzo dobrze rozwijają się w Wielkopolsce start-upy. To już nie „zabawa w biznes” (jak kiedyś sądzono), a świetne innowacyjne pomysły, które przekuwane są w dochodowe projekty. Jakie? O tym piszemy w nowym numerze e-magazynu „Nasz Region”. Ukazał się czwarty numer e-magazynu „Nasz Region”. Tworzymy go z myślą o Czytelnikach, którzy szukają aktualnych informacji o tym, jak zmienia się Wielkopolska dzięki Funduszom Europejskim.Tym razem sporo uwagi poświęcamy tematowi wsparcia unijnego skierowanego do więcej
 
Czego można dowiedzieć się z „Raportu o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa”? Przekonali się o tym radni z Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej sejmiku, którzy na listopadowym posiedzeniu zapoznali się z tym dokumentem, przygotowanym przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego. W porównaniu do edycji z poprzednich lat opracowanie zostało poszerzone o nowy dział dotyczący rewitalizacji. Z ciekawostek zaprezentowanych radnym można odnotować fakt, że w ostatnich latach województwo wielkopolskie cieszy więcej
 
Podczas posiedzenia, które odbyło się 18 listopada, sejmikowa Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywała petycję, której autor postulował wprowadzenie dokumentu pod nazwą „Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów”, który miałby dotyczyć radnych województwa.Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku uznający wspomnianą petycję za bezzasadną. W uzasadnieniu do projektu uchwały napisano m.in., że przyjęcie dokumentu spełniającego role kodeksu, na podstawie którego można by sankcjonować określone zachowania radnego, stanowiłoby naruszeniem prawa. więcej
 
Joanna Fiodorow, Karolina Nadolska, Paweł Warszawski, Kacper Majchrzak, Tomasz Kaczor, Marta Walczykiewicz, Michał Kudła, Wiktor Chabel, Tadeusz Michalik, Małgorzata Cybulska oraz Patrycja Wyciszkiewicz – to wielkopolscy zawodnicy, którzy zdobyli już nominacje olimpijskie, a tym samym są pierwszymi sportowcami, którzy otrzymali od marszałka Marka Woźniaka ustanowione w tym roku stypendium olimpijskie. Ich sylwetki poznali radni z sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, którzy podczas listopadowych obrad omówili informację o stypendiach sportowych więcej
 
W przyszłym roku rozpocznie się pierwszy etap prac związanych z modernizacją sceny głównej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Przedsięwzięcie pozwoli dostosować obiekt do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa. O szczegółach tej inwestycji dyskutowali radni podczas listopadowych obrad sejmikowej Komisji Kultury. Jak wyjaśniał Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury w UMWW, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało w październiku, że zamiast obiecanych 20 milionów złotych na ten cel w więcej
 
26 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbędzie się X Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej. Forum skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Wielkopolskiego oraz podmiotów działających na rzecz rozwoju gmin i powiatów. Tematem przewodnim wydarzenia będzie zagadnienie: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” w kontekście rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnicy spotkania uzyskają wiedzę na temat wyzwań związanych ze zwiększeniem jakości usług publicznych więcej
 
W dniu 8 listopada 2019 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało ogłoszenie o konkursie nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. i 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021. Zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl oraz w przypadku operacji, dla których grupa docelowa pochodzi wyłącznie lub w większości z województwa wielkopolskiego (z więcej
 
Zapraszamy do udziału w Międzychodzkim Forum Gospodarczym. Celem wydarzenia jest dyskusja oraz wymiana informacji i doświadczeń, która ma umocnić oraz rozwinąć lokalną przedsiębiorczość. Tematyka spotkania stanowi odzwierciedlenie realnych potrzeb zgłaszanych przez wielkopolskich przedsiębiorców. Debata koncentrować będzie wokół problematyki wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, sposobów wspierania zatrudnienia w województwie wielkopolskim, szkolnictwa zawodowego w procesie restrukturyzacji zatrudnienia czy imigracji zarobkowej. Wydarzenie odbędzie się 8 listopada 2019 roku o godz. 10:00 w Centrum Animacji Kultury więcej
 
Serdecznie zapraszamy firmy z Wielkopolski do udziału w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2019.Organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Chcemy wyróżnić firmy, które w sposób wyjątkowy, poprzez swoją kreatywność oraz otwartość na nową myśl naukową wprowadzają na rynek innowacyjne rozwiązania.Budowa marki Wielkopolska, której nowoczesność oparta jest na silnych i aktywnych podmiotach gospodarczych jest jednym z priorytetów Samorządu Województwa, a wzmacnianie konkurencyjności regionu więcej
 
Statut Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr  XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r., Zarząd Województwa więcej
 
Statut Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r., więcej
 
Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr  XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 więcej
 

« Poprzedni 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 201 Następny »