trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji - nabór kandydatów

  Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Termin zgłoszenia upływa 15 lutego 2024 roku.

  Będzie to już piąta kadencja tego gremium. Do zadań Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy przede wszystkim współtworzenie koncepcji współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z sektorem pozarządowym oraz konsultowanie dokumentów dotyczących działalności pożytku publicznego w województwie. W czasie swojej dotychczasowej działalności Rada zajmowała się m.in.:

  • opiniowaniem Programów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  • konsultowaniem propozycji zmian do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego,
  • wyborem przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027,
  • wyjaśnianiem sytuacji problemowych związanych z otwartymi konkursami ofert,
  • oceną współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi,
  • opiniowaniem projektów prawa miejscowego.

  Rada liczy łącznie co najmniej 16 członków a w jej skład wchodzi:

  • co najmniej 8 przedstawicieli organizacji i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa wielkopolskiego,
  • trzech przedstawicieli Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
  • czterech przedstawicieli Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
  • jeden przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego.

  Powołanie członków Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się w dwóch etapach:

  Etap I - nabór kandydatów

  Na tym etapie organizacja pozarządowa musi prawidłowo wypełnić formularz (do pobrania poniżej), zebrać jak największą ilość rekomendacji od innych organizacji pozarządowych, a następnie dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego, wybierając jeden z poniższych sposobów:

  • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu,
  • za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań z dopiskiem „Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego - nabór”,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP.

  Niezależnie od wybranej formy dostarczenia zgłoszenia prosimy o przesłanie wersji elektronicznej-edytowalnej do wykorzystania w celu utworzenia informacji o kandydatach/członkach Rady (e-mail: pozytek@umww.pl).

  UWAGA! Ze względu na opiniowanie projektów prawa miejscowego (m.in.: statuty szpitali i muzeów, uchwały dotyczące tematyki rolnictwa i rozwoju wsi, parków krajobrazowych) mile widziane będą osoby mające wiedzę i doświadczenie w tym temacie.

  Etap II - wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych w skład Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

  Zgodnie z uchwałą spośród zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i podmioty kandydatów Marszałek Województwa Wielkopolskiego powoła do składu Rady osoby, kierując się:

  • doświadczeniem i wiedzą kandydatów, w tym doświadczeniem we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, opisanymi w Karcie zgłoszenia,
  • potrzebami Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
  • udzielonymi rekomendacjami,
  • reprezentacją poszczególnych subregionów w Radzie,
  • zapewnieniem reprezentatywności organizacji i podmiotów w zakresie form prawnych i rodzajów działalności pożytku publicznego.

  Wyniki naboru będą opublikowane w osobnym ogłoszeniu.