trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Udostępnianie materiałów zasobu

  Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań;
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udostępnienia materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz archiwizacji;
  3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze tj. z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;
  4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z
   Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,
   61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną;
  6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udostępnienia materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną;
  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  9. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

   

   

   

  Sprzedaż map/kontakt

  Oddział Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK)

  ul. Kościuszki 95
  61-716 Poznań
  obsługa interesantów – parter, pok. 1
  tel: 61 626 72 05, 61 626 72 06
  fax: 61 626 72 01
  e-mail: sprzedaz.wodgik@umww.pl
  Anna Polerowicz
  tel.: 61 626 72 05
  e-mail: anna.polerowicz@umww.pl

   

  Sposoby załatwiania spraw

  Udostępnienie materiałów z PZGiK
  Zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie wniosku.

  Wniosek można złożyć w formie:

  • przez e-usługę dostępną na platformie https://sipww.pl,
  • UWAGA! w przypadku zamówienia materiałów zasobu w postaci elektronicznej przez platformę WODGiK (https://sipww.pl), stosuje się współczynnik SU 0,8 (zamawiane materiały są tańsze o 20%),
  •  dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,
  • pisemnej.

  Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  WODGiK
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań

  przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:45 do 15:15

  Wnioski w formie dokumentu elektronicznego należy kierować:

   

  Wzory wniosków o udostępnianie materiałów z zasobu znajdują się w zakładce WZORY WNIOSKÓW

   

  Udostępnianie odpłatne, opłaty

  Pobiera się opłaty za:

  • udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres,
  • nośniki danych elektronicznych o pojemności od 4 do 20 GB

  Ceny uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB oraz koszty nośników informacji nieelektronicznej.

  W przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł.
  Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres wynosi:

  1. 6,80 zł - FORMAT S (płyta DVD) ;
  2. 7,30 zł - FORMAT M (mapy złożone do formatu A4, w kopercie);
  3. 15,60 zł - FORMAT L (wysyłka map w tubie)

  Orientacyjne ceny można wyliczyć za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie GUGiK http://kalkulator.gugik.gov.pl/:
  Kalkulator opłat UWAGA!
  Ostateczna opłata za udostępnienie materiałów zasobu jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących tabela opłat (dostępna poniżej w "plikach do pobrania")

   

   

  Udostępnianie nieodpłatne 

  W związku z nowelizacją Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne od dnia 31 lipca 2020 r. dostępne są nieodpłatnie dane Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, ortofotomapa oraz dane numerycznego modelu terenu (NMT).

  Baza danych obiektów topograficznych BDOT10k na obszar województwa wielkopolskiego do pobrania w zakładce: RODZAJE MAP oraz z portalu https://SIPWW.pl, w zakładce Aplikacje à Dane bezpłatne (BDOT10k)

  Ortofotomapa oraz dane numerycznego modelu terenu (NMT) dostępne są do pobrania w Geoportalu Krajowym

  • z panelu „zawartość mapy” – zakładka „warstwy” rozwinąć grupę „Dane do pobrania”, a następnie „Ortofotomapa”,
  • wybrać, czy interesuje nas przeglądanie zasobu wg rozdzielczości zdjęć (przewidziano tu 3 kategorie) czy ich aktualności (4 kategorie),
  • przejść do odpowiednio dużej skali, aż pojawi się podział na arkusze,
  • kliknąć interesujący nas arkusz,
  • gdy pojawi się okno dialogowe, wybrać „WMS: Według rozdzielczości/aktualności”, a następnie kliknąć jeden z dostępnych dla danego obszaru arkuszy i przycisk „Pobierz plik danych dla tej sekcji”.

  Pliki ortofotomapy dostępne są w formacie TIFF wraz z georeferencją.

  Wyżej opisany sposób pobierania bazuje na usłudze WMS, której można używać również w programach GIS-owych obsługujących ten popularny standard. Nie wykluczone, że korzystając z tego serwisu, hobbyści czy firmy geoinformatyczne już wkrótce przygotują własne narzędzia, które jeszcze bardziej ułatwią pobieranie tych danych.

   

  Przy udostępnianiu zbiorów danych w postaci elektronicznej:

  • w celu edukacyjnym:
   • jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
   • uczelniom, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
   • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
   • podmiotom, o których mowa w art. 7 ust 1 pkt. 1, 2 i 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt. 83 rozporządzenia komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
   • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
  • w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa   - Ministrowi Obrony Narodowej


  A także na podstawie:

  • Art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
  • Art.15 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania.
   

   

  Licencje

  Licencja określa możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu określa, wydawana jest przez organ udostępniający te materiały. Uprawnienia określone w licencji dotyczą:

  • w przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej - możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i materiałach, w szczególności ich utrwalania, zmieniania, udostępniania, zwłaszcza wykonywanych w systemach teleinformatycznych;
  • w przypadku materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej - ich powielanie, a także ich przekształcenie do postaci elektronicznej.

  Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu, zamieszczają w publikowanych opracowaniach informacje o źródle pochodzenia użytego materiału.

  Licencji nie wydaje się w przypadku udostępnienia materiałów zasobu, o których mowa w art. 40a, ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

  Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępniają je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, (niezgodnie z art. 12 ust. 8 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ), podlegają karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty zryczałtowanej wniesionej w związku ze zgłoszeniem prac i jego uzupełnieniem, do których udostępnione zostały te materiały.