trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Udostępnianie materiałów zasobu

  Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań;
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udostępnienia materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz archiwizacji;
  3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze tj. z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;
  4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z
   Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,
   61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną;
  6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udostępnienia materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną;
  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  9. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

   

   

   

  Sprzedaż map/kontakt

  Oddział Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK)

  ul. Kościuszki 95
  61-716 Poznań
  obsługa interesantów – parter, pok. 1
  tel: 61 626 72 05, 61 626 72 06
  fax: 61 626 72 01
  e-mail: sprzedaz.wodgik@umww.pl
  Anna Polerowicz
  tel.: 61 626 72 05
  e-mail: anna.polerowicz@umww.pl

   

  Sposoby załatwiania spraw

  Udostępnienie materiałów z PZGiK Zgodnie z § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013, poz. 1183) udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu złożonym w formie:

  • pisemnej,
  • dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.);
  • dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art.3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 346 z późn. zm.)

  Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres:
  Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  ul.Kościuszki 95
  61-716 Poznań

  przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:45 do 15:15

  Wnioski w formie dokumentu elektronicznego należy kierować:
  za pomocą skrzynka podawcza na portalu ePUAP lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sprzedaz.wodgik@umww.pl

  Wzory wniosków o udostepnianie materiałów z zasobu znajdują się w zakładce WZORY WNIOSKÓW

   

  Udostępnianie odpłatne, opłaty

  Pobiera się opłaty za:

  • udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres,
  • nośniki danych elektronicznych o pojemności od 4 do 20 GB

  Ceny uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB oraz koszty nośników informacji nieelektronicznej.

  W przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł.
  Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres wynosi:

  1. 5,90 zł - FORMAT S (płyta DVD) ;
  2. 6,30 zł - FORMAT M (mapy złożone do formatu A4, w kopercie bąbelkowej);
  3. 15,60 zł - FORMAT L (wysyłka map w tubie)

  Orientacyjne ceny można wyliczyć za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie GUGiK http://kalkulator.gugik.gov.pl/:
  Kalkulator opłat UWAGA!
  Ostateczna opłata za udostępnienie materiałów zasobu jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących tabela opłat (dostępna poniżej w "plikach do pobrania")

   

   

  Udostępnianie nieodpłatne 

  W związku z nowelizacją Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne od dnia 31 lipca 2020 dostępne są nieodpłatnie dane Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10, ortofotomapa oraz dane numerycznego modelu terenu (NMT).

  BDOT10 na obszar województwa wielkopolskiego do pobrania w zakładce: RODZAJE MAP

  Ortofotomapa oraz dane numerycznego modelu terenu (NMT) dostępne są do pobrania w Geoportalu Krajowym

  • z panelu „zawartość mapy” – zakładka „warstwy” rozwinąć grupę „Dane do pobrania”, a następnie „Ortofotomapa”,
  • wybrać, czy interesuje nas przeglądanie zasobu wg rozdzielczości zdjęć (przewidziano tu 3 kategorie) czy ich aktualności (4 kategorie),
  • przejść do odpowiednio dużej skali, aż pojawi się podział na arkusze,
  • kliknąć interesujący nas arkusz,
  • gdy pojawi się okno dialogowe, wybrać „WMS: Według rozdzielczości/aktualności”, a następnie kliknąć jeden z dostępnych dla danego obszaru arkuszy i przycisk „Pobierz plik danych dla tej sekcji”.

  Pliki ortofotomapy dostępne są w formacie TIFF wraz z georeferencją.

  Wyżej opisany sposób pobierania bazuje na usłudze WMS, której można używać również w programach GIS-owych obsługujących ten popularny standard. Nie wykluczone, że korzystając z tego serwisu, hobbyści czy firmy geoinformatyczne już wkrótce przygotują własne narzędzia, które jeszcze bardziej ułatwią pobieranie tych danych.

   

  Przy udostępnianiu zbiorów danych w postaci elektronicznej:

  • w celu edukacyjnym:
   - jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.),
   - uczelniom, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
   - podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 157 i 2020).
  • w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
   - podmiotom, o których mowa w art. 7 ust 1 pkt. 1, 2 i 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt. 83 rozporządzenia komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
   - podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.),
  • w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r., poz. 27),
  • w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa   - Ministrowi Obrony Narodowej


  A także na podstawie:

  • Art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
  • Art.15 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania.
   

   

  Licencje

  Licencja określa możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu określa, wydawana jest przez organ udostępniający te materiały. Uprawnienia określone w licencji dotyczą:

  • w przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej - możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i materiałach, w szczególności ich utrwalania, zmieniania, udostępniania, zwłaszcza wykonywanych w systemach teleinformatycznych;
  • w przypadku materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej - ich powielanie, a także ich przekształcenie do postaci elektronicznej.

  Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu, zamieszczają w publikowanych opracowaniach informacje o źródle pochodzenia użytego materiału.

  Licencji nie wydaje się w przypadku udostępnienia materiałów zasobu, o których mowa w art. 40a, ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2020 r., poz.276 z późn. zm.)

  Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępniają je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, (niezgodnie z art. 12 ust. 8 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ), podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty zryczałtowanej wniesionej w związku ze zgłoszeniem prac i jego uzupełnieniem, do których udostępnione zostały te materiały