Konsultacje projektu Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018


Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały nr 2583/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018.

Uwagi oraz wnioski do projektu Wieloletniego Programu prosimy zgłaszać tylko i wyłącznie do tej jego części, która dotyczy działalności statutowej Państwa organizacji. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu, na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl lub na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 34 
61-714 Poznań

z dopiskiem: „Konsultacje Wieloletniego Programu współpracy na lata 2017 - 2018”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 r.

 

Do formularza należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi.

Projekt Wieloletniego Programu współpracy (…) na lata 2017 - 2018, formularz do zgłaszania uwag oraz ww. uchwała są powyżej dostępne do pobrania.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Patrycja Pogorzelczyk oraz Pan Paweł Michałowski.

 

Dane kontaktowe:

  • numer telefonu: 61 626 67 11, 61 626 62 30
  • adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl.

pdf    drukuj    drukuj