Konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017


Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały nr 2583/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Uwagi oraz wnioski do projektu Programu prosimy zgłaszać tylko i wyłącznie do tej jego części, która dotyczy działalności statutowej Państwa organizacji. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu, na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl lub na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 34 
61-714 Poznań

z dopiskiem: „Konsultacje Programu współpracy na rok 2017”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 r.

 

Do formularza należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi.

Projekt Programu współpracy (…) na rok 2017, formularz do zgłaszania uwag oraz ww. uchwała są powyżej dostępne do pobrania.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Patrycja Pogorzelczyk oraz Pan Paweł Michałowski.

Dane kontaktowe:

  • numer telefonu: 61 626 67 11, 61 626 62 30
  • adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl.

pdf    drukuj    drukuj