Aktualności Sejmiku i Urzędu


Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr  XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca więcej
 
Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu. Uchwałę Rady Społecznej nr 328 z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Statutu, przesłał do Departamentu Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 więcej
 
W dniach 27-29 listopada 2019 r. w targach CEBIT ASEAN Thailand 2019 wzięły udział wielkopolskie przedsiębiorstwa, które zaprezentowały swoją ofertę na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego. Wśród firm z naszego regionu reprezentujących obszar Inteligentnej Specjalizacji „Rozwój oparty na ICT” obecni byli przedstawiciele: BECREO TECHNOLOGIES SP. Z O. O., Fabryki Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A., GOLD LION Sp. z o.o., JACEK ZIELIŃSKI, LLIDERO SP. Z O.O., „MicroFood” S.A., TREBIADA SP. Z O.O., więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. na targi: SYDNEY BUILD 2020, Sydney (Australia), odbywające się w dniach 19 - 20 marca 2020 r. wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Przemysł jutra”, „Wnętrza przyszłości”. Więcej informacji: https://www.sydneybuildexpo.com/ Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, więcej
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obecnie trwają prace nad stworzeniem bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 więcej
 
Podczas listopadowej sesji sejmiku radni rozpatrzyli w pierwszym czytaniu projekty budżetu województwa na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu. Planowane w przyszłym roku dochody województwa mają wynieść 1 mld 788 mln zł, a wydatki 1 mld 985 mln zł. Najwięcej pieniędzy przeznaczono tradycyjnie na transport, ochronę zdrowia i kulturę. Prezentująca projekty dokumentów skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska podkreślała, że to jeden z najbardziej proinwestycyjnych budżetów w historii samorządu województwa. Z więcej
 
Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Przyny w Kaliszu. Prośbę o zmianę statutu przesłał do Departamentu Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2190 ze zm.), więcej
 
Jak połączyć naukę z biznesem? Jak wygląda współpraca artysty i przedsiębiorcy, czy sztuka i biznes to gwarant sukcesu? Na te i wiele innych pytań będzie można znaleźć odpowiedź podczas konferencji B+R_UAP – NOWA JAKOŚĆ WSPÓŁPRACY NAUKI Z BIZNESEM, która odbędzie się 28 listopada 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Sali Posiedzeń II przy al. Niepodległości 34. Prelegentami Konferencji będą naukowcy i praktycy zarówno z kraju, jak i z zagranicy więcej
 
Od połowy grudnia podróżni znów będą korzystać z bezpośredniego połączenia kolejowego z Leszna do Głogowa. Pociągi pasażerskie przejadą odcinek przebiegający przez trzy województwa (wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie), w około 55 minut. Trasę, wykorzystywaną w ostatnich latach wyłącznie do obsługi przewozów towarowych, zrewitalizowano i przystosowano do potrzeb ruchu pasażerskiego. Takie informacje przekazał radnym podczas listopadowych obrad Komisji Budżetowej sejmiku wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak. Wielkopolska przekaże na ten cel samorządowi lubuskiemu 500 tys. więcej
 
Głównie tym, co przyniesie kolejny rok, zajmowali się podczas listopadowego posiedzenia radni z sejmikowej Komisji Gospodarki. Członkowie komisji zapoznali się z projektem budżetu województwa na 2020 rok oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne. Oba dokumenty omówiła skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska, odpowiadając również na pytania radnych dotyczące największych potencjalnych zagrożeń dla planowania i płynnego realizowania dochodów i wydatków w regionalnych finansach. Ponadto radni wstępnie więcej
 
Jak kształtują się zarobki na poszczególnych stanowiskach pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego? Jak są skonstruowane karty stanowisk pracy zwłaszcza w odniesieniu do kadry zarządzającej? Odpowiedzi m.in. na te pytania szukali członkowie sejmikowej Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu, które odbyło się 21 listopada.Podczas analizy przedstawionych danych przewodniczący komisji Zbigniew Czerwiński pytał o różnice w wysokości płac na podobnych stanowiskach oraz zwracał uwagę na różnice w wymogach (np. dotyczących stażu na stanowiskach więcej
 
Samorząd województwa i podległe mu instytucje kontynuują we współpracy z samorządami lokalnymi realizowany w regionie od 2017 roku program „Razem Skuteczniej – BIS”, skierowany do osób długotrwale bezrobotnych, które jednocześnie korzystają z pomocy społecznej. W ostatniej edycji przedsięwzięcia uczestniczyły powiatowe urzędy pracy oraz ośrodki pomocy społecznej z dziesięciu wielkopolskich powiatów, w których odnotowano największą liczbę osób długotrwale bezrobotnych. Podczas listopadowych obrad sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej radni poznali trzech więcej
 
Zaopiniowanie zmian w tegorocznym budżecie województwa i w WPF, a także omówienie projektów budżetu na 2020 rok oraz WPF na kolejne lata – były tematami listopadowych obrad sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki.Radni pozytywnie zaopiniowali proponowane korekty obowiązujących dokumentów finansowych. Z kolei skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska przedstawiła członkom komisji najważniejsze założenia nowych planów finansowych regionu, szczególnie zwracając uwagę na wydatki dotyczące realizowanych i planowanych inwestycji w podległych samorządowi województwa placówkach oświatowych.Podczas więcej
 
Skąd wziąć pieniądze za wzrost wynagrodzeń dla personelu zatrudnionego w podległych samorządowi województwa placówkach służby zdrowia? Jak podwyższyć pensje w tych zawodach, których nie objęły obowiązkowe regulacje narzucone przez Ministerstwo Zdrowia? W jaki sposób zapobiec nadmiernej rotacji pracowników w szpitalach? To część pytań, na które starali się odpowiedzieć radni podczas listopadowego posiedzenia sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Radni, dostrzegając problemy wynikające z braku pielęgniarek i lekarzy oraz ich stosunkowo więcej
 
Środowisko przyrodnicze, demografia, wydatki inwestycyjne gmin, mieszkalnictwo, dostęp do transportu publicznego – to tytuły zaledwie kilku spośród 15 rozdziałów „Raportu o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa wielkopolskiego”. Nad dokumentem przygotowanym przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu pochylili się podczas listopadowych obrad radni z sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. W trakcie dyskusji zwracano m.in. uwagę na konieczność dalszych inwestycji w rozwój transportu publicznego, zwłaszcza kolei, by umożliwić sprawny więcej
 
„Ocena stanu środowiska na podstawie badań prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa wielkopolskiego w roku 2018” – to tytuł dokumentu, z którym zapoznali się radni podczas listopadowego posiedzenia sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawicielka Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska omówiła wyniki badań m.in.: jakości wody, poziomu hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zwracając uwagę przede wszystkim na konieczność ograniczenia tzw. niskiej emisji, mającej znaczący wpływ na powstawanie smogu więcej
 
Bardzo dobrze rozwijają się w Wielkopolsce start-upy. To już nie „zabawa w biznes” (jak kiedyś sądzono), a świetne innowacyjne pomysły, które przekuwane są w dochodowe projekty. Jakie? O tym piszemy w nowym numerze e-magazynu „Nasz Region”. Ukazał się czwarty numer e-magazynu „Nasz Region”. Tworzymy go z myślą o Czytelnikach, którzy szukają aktualnych informacji o tym, jak zmienia się Wielkopolska dzięki Funduszom Europejskim.Tym razem sporo uwagi poświęcamy tematowi wsparcia unijnego skierowanego do więcej
 
Czego można dowiedzieć się z „Raportu o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa”? Przekonali się o tym radni z Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej sejmiku, którzy na listopadowym posiedzeniu zapoznali się z tym dokumentem, przygotowanym przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego. W porównaniu do edycji z poprzednich lat opracowanie zostało poszerzone o nowy dział dotyczący rewitalizacji. Z ciekawostek zaprezentowanych radnym można odnotować fakt, że w ostatnich latach województwo wielkopolskie cieszy więcej
 
Podczas posiedzenia, które odbyło się 18 listopada, sejmikowa Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywała petycję, której autor postulował wprowadzenie dokumentu pod nazwą „Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów”, który miałby dotyczyć radnych województwa.Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku uznający wspomnianą petycję za bezzasadną. W uzasadnieniu do projektu uchwały napisano m.in., że przyjęcie dokumentu spełniającego role kodeksu, na podstawie którego można by sankcjonować określone zachowania radnego, stanowiłoby naruszeniem prawa. więcej
 
Joanna Fiodorow, Karolina Nadolska, Paweł Warszawski, Kacper Majchrzak, Tomasz Kaczor, Marta Walczykiewicz, Michał Kudła, Wiktor Chabel, Tadeusz Michalik, Małgorzata Cybulska oraz Patrycja Wyciszkiewicz – to wielkopolscy zawodnicy, którzy zdobyli już nominacje olimpijskie, a tym samym są pierwszymi sportowcami, którzy otrzymali od marszałka Marka Woźniaka ustanowione w tym roku stypendium olimpijskie. Ich sylwetki poznali radni z sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, którzy podczas listopadowych obrad omówili informację o stypendiach sportowych więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 197 Następny »