Aktualności Sejmiku i Urzędu


Wyniki naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2020 roku Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, iż Uchwałą nr 1978/2020 z dnia 12.03.2020 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął listę rankingową projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2020 roku. Stosowne dokumenty są dostępne poniżej w więcej
 
Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje jednostki samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego o możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację zadań własnych w dziedzinie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej).Zasady naboru określone zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w uchwałach: nr 1550/2019 z dn. 26.11.2019 r. nr 1642/2019 z dn. 13.12.2019 r. Szczegóły naboru wniosków określone zostały w regulaminie (patrz załączniki). Obsługę administracyjną naboru prowadzi Oddział Sportu Departamentu Sportu więcej
 
  Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 16 grudnia 2019 r. zakończono nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach SYDNEY BUILD 2020, Sydney (Australia), odbywających się w dniach 19-20 marca 2020 r., wpisanych w Obszary Inteligentnych Specjalizacji: „Przemysł jutra”, „Wnętrza przyszłości”.   Udział w targach planowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja więcej
 
12 grudnia podczas obrad sejmikowej Komisji Rewizyjnej zaprezentowano informację na temat sposobu oraz terminowości udzielania odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych województwa, składane od początku VI kadencji sejmiku. Pisma trafiają najpierw do przewodniczącego sejmiku, później do marszałka województwa, następnie do Departamentu Organizacyjnego i kadr oraz departamentów merytorycznych UMWW, które przygotowują konkretną odpowiedź. Okazuje się, że do Kancelarii Sejmiku wpływa około 10 interpelacji miesięcznie. Zdecydowana większość z nich załatwiana jest w więcej
 
Radni, chcąc wesprzeć budowę w Wielkopolsce ośrodka radioterapii protonowej, zamierzają zaapelować do premiera i ministra zdrowia o zmiany w specjalnym zespole opracowującym strategię protonoterapii w Polsce. O założeniach projektu opowiadał podczas grudniowych obrad sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego prof. Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Przy WCO w Poznaniu, dzięki wsparciu specjalistów oraz porozumieniu jednostek klinicznych, naukowców i samorządowców z pięciu województw Polski zachodniej, miałby powstać ośrodek nazywany INPRONKO. więcej
 
Komisja Budżetowa na grudniowym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu województwa na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu. W porównaniu do pierwotnej wersji, zarząd województwa uwzględnił jedynie (nieco zmodyfikowaną) propozycję radnej Zofii Szalczyk (PSL): 2 mln zł ma zostać przeznaczone na pilotaż programu „Deszczówka”, wspierający małą retencję w regionie.Ponieważ inne poprawki zostały przez zarząd odrzucone, na posiedzeniu komisji ponownie zgłosił je wszystkie radny Zbigniew Czerwiński (PiS) – wszystkie jednak większością więcej
 
O trendach dotyczących rozwoju gospodarczego w 2020 roku dyskutowali radni podczas grudniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Gospodarki. Jak wyjaśniał Jakub Jackowski, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki UMWW, z prognoz Banku Światowego wynika, że w przyszłym roku w gospodarce będzie panował umiarkowany optymizm. Jest to związane z pogarszającą się koniunkturą na świecie i spadającymi wskaźnikami PKB w wielu krajach, także w państwach Unii Europejskiej, które będą borykały się m.in. z brakiem wykwalifikowanych pracowników. więcej
 
Rodło to symbol Związku Polaków w Niemczech. Powstał w 1933 r., a jego nazwa to zbitka pierwszych dwóch liter wyrazu „rodzina” i ostatnich trzech wyrazu „godło”. Znak na czerwonym tle przedstawia białe rodło, które symbolizuje bieg Wisły z zaznaczonym na nim Krakowem. Związek Polaków w Niemczech prowadził działalność gospodarczą, kulturalną i polityczną, bronił też praw i interesów polskiej mniejszości narodowej w Niemczech. Takie informacje przypomniano radnym 10 grudnia podczas posiedzenia więcej
 
Obradująca 11 grudnia sejmikowa Komisja Edukacji i Nauki przyjęła podczas posiedzenia m.in. plan swojej pracy na 2020 rok. Co zaplanowano? Radni chcą się przyjrzeć funkcjonowaniu marszałkowskich placówek oświatowych. W marcu 2020 roku zamierzają odwiedzić Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 na ulicy Mostowej w Poznaniu. W kwietniu 2020 roku z kolei, przy okazji analizy programów wspierających naukę w regionie, komisja zaplanowała wyjazd do siedziby Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół więcej
 
10 grudnia podczas obrad sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej radni dyskutowali na temat konieczności aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”. Jak wyjaśniał przedstawiciel firmy przygotowującej nowy dokument, zmiany wynikają m.in. z obowiązku dostosowania planu do zapisów znowelizowanej tzw. ustawy śmieciowej, weryfikacji prognoz ilości zbieranych odpadów, a także zwiększenia limitów odpadów zielonych i bioodpadów, które trafiają do biokompostowni. Rozmawiano też o więcej
 
Zaopiniowaniem projektu budżetu województwa na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu zajmowała się podczas posiedzenia w dniu 11 grudnia sejmikowa Komisja Rodziny i Polityki Społecznej.Po dyskusji radni (3 głosami za, przy 3 wstrzymujących się) postanowili wystąpić do zarządu województwa o wprowadzenie do przyszłorocznego budżetu poprawki polegającej na przeznaczeniu 600 tys. zł (kosztem wydatków zaplanowanych na Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury oraz Teatr Nowy w Poznaniu) na program więcej
 
Informację o stanie i perspektywach inwestycji na liniach kolejowych w Wielkopolsce omówili radni podczas grudniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Dyrektor Departamentu Transportu UMWW Henryk Szczefanowicz podkreślił, że remontami objęto praktycznie wszystkie trasy w obrębie poznańskiego węzła kolejowego. Część przedsięwzięć (np. odcinki do Wągrowca, Wolsztyna i Piły) współfinansował, dzięki wsparciu z funduszy unijnych, samorząd województwa. Te i pozostałe modernizacje tras (np. do Warszawy, Wrocławia czy Szczecina) koordynuje więcej
 
Nasze województwo dobrze radzi sobie z wykorzystaniem i rozliczaniem funduszy unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Mogli przekonać się o tym radni 9 grudnia podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Okazją do debaty na ten temat była informacja o certyfikacji wydatków kwalifikowalnych w ramach WRPO 2014+, którą przedstawił Przemysław Maćkowiak, dyrektor Biura Certyfikacji i Windykacji UMWW. Zgodnie z planem, do końca listopada więcej
 
Sejmikowi radni chcą apelować do rządu o skuteczniejszą walkę z ASF. Afrykański pomór świń (ASF) to choroba niegroźna dla człowieka (choć może on przyczynić się do przenoszenia jej wirusa), ale zabójcza dla dzików i trzody chlewnej. A tej ostatniej Wielkopolska jest głównym producentem w kraju. Szacuje się, że u nas znajduje się 36 proc. krajowego pogłowia świń. Na początku grudnia pierwszy przypadek padłego dzika z ASF stwierdzono w powiecie wolsztyńskim.O problemie więcej
 
W piątek 6 grudnia podczas Zgromadzenia Ogólnego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej ogłoszono wyniki Konkursu dla szkół ponadpodstawowych Województwa Wielkopolskiego „Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050” oraz Konkursu dla kół naukowych uczelni wyższych Województwa Wielkopolskiego „HydroGen – Wodorowe Pokolenie – Wielkopolska 2050”. Laureatami Konkursu „Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050” zostali: I miejsce – Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu (Przemysław Orszewski, Miłosz Nowak, Piotr Schmidt, nauczyciel: Robert Szulc), II miejsce – II Liceum Ogólnokształcące z więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór uzupełniający przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. na targi: SYDNEY BUILD 2020, Sydney (Australia), odbywające się w dniach 19 - 20 marca 2020 r. wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Przemysł jutra”, „Wnętrza przyszłości”. Więcej informacji: https://www.sydneybuildexpo.com/ Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór na wystawiennicze stoisko regionalne organizowane w ramach działań na rzecz budowy rozpoznawalności marki Wielkopolska podczas wydarzenia VietFood & Beverage – ProPack Vietnam 2020, Ho Chi Minh, Wietnam, 13-15 sierpnia 2020 r. http://hcm.foodexvietnam.com/en/ Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) oraz uczelni wyższych, inicjatyw klastrowych i instytucji otoczenia biznesu, posiadających siedzibę więcej
 
Około 6 milionów złotych przeznaczył w 2019 roku samorząd województwa ze swojego budżetu na poprawę i rozwój bazy sportowej w Wielkopolsce. Ponad 4 miliony złotych z tej kwoty poszło na sztandarowy program województwa „Szatnia na medal” (dofinansowano z niego 68 zadań w 27 powiatach). Nieco mniejsze kwoty zostały przeznaczone na rozwój infrastruktury lekkoatletycznej oraz na wsparcie obiektów należących do poszczególnych klubów.Informację na ten temat przedstawiono radnym z sejmikowej Komisji Kultury więcej
 
Wszystkim, którzy zgłosili swoje kandydatury na radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego serdecznie dziękujemy. Jednocześnie informujemy, że zakończyliśmy procedurę weryfikacji pod względem formalnym złożonych formularzy. W związku z wyborami parlamentarnymi, które odbyły się w październiku br. Sejmik Województwa Wielkopolskiego wymagał powołania nowych radnych oraz nowego przewodniczącego, co wydłużyło proces wyłonienia Zespołu do spraw wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W skład Zespołu wchodzą: po 2 radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z każdego okręgu wyborczego (łącznie więcej
 
Już po raz trzeci zorganizowany został konkurs „W Centrum fotografii – nasze zawody w obiektywie”, w którym Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, mogły zaprezentować kierunki kształcenia, bazę edukacyjną oraz swoisty klimat prowadzonych zajęć. Ogółem wpłynęło 65 prac, 26 więcej niż w roku poprzednim. Przyznano nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz odrębnie dla 6 szkół. Wyróżniono więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 197 Następny »