Aktualności Sejmiku i Urzędu


Solidarność – to jedno z najczęściej wymienianych słów w czerwcowym e-magazynie unijnym. Dlaczego? Zajrzyj do nowego numeru! Ukazał się dziesiąty numer e-magazynu „Nasz Region”. Tworzymy go z myślą o Czytelnikach, którzy szukają aktualnych informacji o tym, jak zmienia się Wielkopolska dzięki Funduszom Europejskim. W tym numerze kontynuujemy temat „Fundusze a koronawirus”, jednak tym razem, dokonujemy pierwszych podsumowań. Przygotowaliśmy dla naszych Czytelników dwie rozmowy specjalne. O reakcji UE na wybuch pandemii opowiada Marc więcej
 
Informujemy o zakończeniu procedury oceny prac przesłanych przez Uczestników etapu okręgowego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.Z zakwalifikowanych po etapie podstawowym 73 uczniów z 39 szkół, do etapu okręgowego przystąpiło 35 uczniów z 25 szkół województwa wielkopolskiego.Prace zostały ocenione przez Jury według jednolitych kryteriów przesłanych Wojewódzkim Komitetom XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przez Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.Przedstawiamy listę szkół, których uczniowie zostali finalistami XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej: I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich więcej
 
Przedstawiamy Państwu Raport o stanie Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok, którego konieczność opracowania wynika z art. 34a ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Będzie on przedmiotem debaty w ramach sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która odbędzie się 29 czerwca br. Ze względu na trwający reżim sanitarny w kraju spowodowany epidemią COVID-19, o formie przebiegu Sesji Sejmiku będziemy Państwa informować na bieżąco. Raport przedstawia podsumowanie działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w więcej
 
Komisja Rewizyjna sejmiku, jak zawsze w okresie poprzedzającym sesję absolutoryjną, analizuje wykonanie ubiegłorocznego budżetu województwa. Radni spotkali się 28 maja na posiedzeniu, które odbyło się w trybie zdalnym.Co tym razem szczególnie zainteresowało członków komisji? Radni analizowali funkcjonowanie Departamentu Zdrowia UMWW, sposób powstawania programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, strukturę kosztów osobowych w pilskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.Co ciekawe, radni postanowili przyjrzeć się również temu, z jaką pilnością oni i więcej
 
Statut Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z § 6 uchwały Nr więcej
 
Wyjątkowy charakter miała sesja sejmiku, która odbyła się 18 maja. Radni obradowali – po raz pierwszy po wielotygodniowej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa – w maskach i jednorazowych rękawiczkach, siedząc w kilkumetrowych odstępach, bez udziału publiczności.Na początku sesji przypomniano, że odbywa się ona w dniu setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Do tego faktu nawiązali też radni PiS, przywołując go jako argument za przyjęciem zaproponowanej przez siebie Samorządowej Karty Praw Rodziny.Ten więcej
 
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje o spotkaniu online organizowanym 28 maja 2020 r. przez Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) pt: .”Post-Pandemic Business Opportunities for European Businesses”. Podczas webinarium Pan Nicholas Kwan, Dyrektor Działu Badań Rynku HKTDC oraz Pan Gordon Lam, Prezes Sinofuture Group Limited omówią, jak rozwiązać problemy z łańcuchem dostaw i jak wykorzystać szanse dla międzynarodowego biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Następnie zaprezentowane zostaną specjalne programy dofinansowania więcej
 
Jako że było to pierwsze po niemal trzymiesięcznej przerwie posiedzenie sejmikowej Komisji Budżetowej (odbyło się 15 maja w trybie zdalnym), członkowie tego gremium musieli zaopiniować sporo zmian w tegorocznym budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej regionu, a także kilkanaście projektów uchwał związanych przede wszystkim z przekazaniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.Wszystkie propozycje (choć nie wszystkie jednogłośnie) zostały zaopiniowane pozytywnie. Dłuższa dyskusja wywiązała się wokół pomysłu wykupienia za około 4 więcej
 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego zainicjował działania zmierzające do zapewnienia równego dostępu mieszkańców Wielkopolski do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności oraz oceny skali zgłaszalności (zapotrzebowania) społeczeństwa w powyższym zakresie. W tym celu prowadzone są prace dotyczące uruchomienia Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r., więcej
 
Z informacją o stanie gospodarki województwa wielkopolskiego w 2019 roku mieli okazję zapoznać się radni z sejmikowej Komisji Gospodarki, podczas jej zdalnego posiedzenia, które odbyło się 15 maja.Na koniec ubiegłego roku mieliśmy w Wielkopolsce zarejestrowane ponad 446 tysięcy podmiotów gospodarczych, co dawało nam w kraju trzecie miejsce wśród województw. Jak jednak zaznaczono podczas dyskusji, wszystkie zaprezentowane radnym dane dotyczyły roku 2019, a w ostatnich dwóch miesiącach sytuacja gospodarcza nie tylko więcej
 
Delegacje zagraniczne pracowników Urzędu Marszałkowskiego, koszty funkcjonowania jego niektórych komórek organizacyjnych, płace w UMWW oraz w WORD-ach – informacje za 2019 rok dotyczące wymienionych obszarów znalazły się pod lupą sejmikowej Komisji Rewizyjnej, która obradowała – w trybie zdalnym – 14 maja. Radni przeanalizowali też informację o stanie mienia województwa (dyskutując m.in. o CWJ Hipodrom Wola) oraz o przeprowadzonych w 2019 roku kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych.Komisja rozpoczęła również analizę wykonania budżetu więcej
 
Projekt uchwały sejmiku w sprawie prowadzenia obrad z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość został pozytywnie zaopiniowany przez sejmikową Komisję Statutową. Obradowała ona w tej sprawie (też zresztą w trybie zdalnym) 14 maja.Nowe przepisy zakładają możliwość – w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – zarządzania przez przewodniczącego sejmiku odbycia sesji w trybie zdalnym. Chodzi o łączenie się uczestników posiedzenia za pośrednictwem internetu. W projektowanej uchwale więcej
 
Obradująca zdalnie 13 maja Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego zaakceptowała projekty uchwał sejmiku wyrażające zgodę na przyznanie wielkopolskim samorządom przez województwo pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Dzięki temu na infrastrukturę, sprzęt i wyposażenie służące przede wszystkim bezpieczeństwu nad wodą wsparcie otrzyma dziewięć gmin z naszego województwa.Radni także pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku, na mocy której dotychczasowy Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie zmieni nazwę na Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne.Komisja więcej
 
Aż 30 punktów zawierał porządek obrad majowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. To dlatego, że radni obradowali (w trybie zdalnym) po raz pierwszy po wielotygodniowej przerwie spowodowanej pandemią.Żaden z tych licznych punktów nie wywołał jednak takiej dyskusji, jak zaopiniowanie uchwały ze stanowiskiem sejmiku w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodziny. To inicjatywa szefa klubu PiS Zbigniewa Czerwińskiego, który uzasadniał: – Zaproponowałem tekst, który nikogo nie wyklucza ani nie więcej
 
Zaopiniowaniem kilku propozycji zmian w budżecie województwa zajęli się radni z sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu, które odbyło się w trybie zdalnym 13 maja.Efektem jednej z zaopiniowanych pozytywnie uchwał sejmiku będzie rozdzielenie corocznej pomocy województwa dla gmin na drogi dojazdowe do gruntów rolnych (to aż 21,5 mln zł), a także na zakup sadzonek drzew miododajnych (ponad 1,1 mln zł). Inne poparta decyzja dotyczy przeniesienia z rezerwy budżetowej więcej
 
Spotkania online organizowane są przez: British-Polish Chamber of Commerce pt. „Eksport do Wielkiej Brytanii w czasach COVID-19 i Brexitu – szanse i wyzwania” (14 maja 2020).Więcej szczegółów: http://iw.org.pl/webinarium-british-polish-chamber-of-commerce-pt-eksport-do-wielkiej-brytanii-w-czasach-covid-19-i-brexitu-szanse-i-wyzwania/ Centre for Liveable Cities w Singapurze pt. „Więcej niż opieka zdrowotna: projektowanie zdrowych miast” (21 maja 2020).Więcej szczegółów: http://iw.org.pl/webinarium-organizowane-przez-centre-for-liveable-cities-w-singapurze-pt-wiecej-niz-opieka-zdrowotna-projektowanie-zdrowych-miast/ Światową Organizację Własności Intelektualnej - tematyka związana m.in z inicjatywami i programami tej organizacji dostępnymi w czasie pandemii COVID 19 (26 maja 2020). Więcej szczegółów: http://iw.org.pl/spotkania-online-swiatowej-organizacji-wlasnosci-intelektualnej/ więcej
 
Nie tylko ostatnie doświadczenia związane z panującą pandemią, ale i wcześniejsze obserwacje spowodowały, że sejmik zamierza przyjąć stanowisko dotyczące przywrócenia kształcenia pielęgniarek w szkołach ponadpodstawowych.Dyskusją na ten temat i zaopiniowaniem projektu uchwały sejmiku zawierającej wspomniane stanowisko zajęli się radni z sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki podczas odbytego w trybie zdalnym majowego posiedzenia. Zarówno w tezach stanowiska, jak i podczas wypowiedzi uczestników posiedzenia, podkreślano braki tego rodzaju personelu na rynku oraz więcej
 
Łącząc się za pośrednictwem internetu, odbyli 12 maja posiedzenie członkowie sejmikowej Komisji Kultury.Podczas obrad radni zajęli się zaopiniowaniem szeregu wniosków dotyczących zmian w budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej regionu. Najwięcej dyskusji wywołał projekt przekazania 35.000 złotych wielkopolskiej policji, której pododdziałowi kontrterrorystycznemu mają patronować powstańcy wielkopolscy. Fakt ten ma upamiętnić obelisk postawiony na terenie jednostki przy ulicy Taborowej w Poznaniu. Ostatecznie większość radnych ten wniosek (podobnie jak wszystkie pozostałe) zaopiniowała więcej
 
Tematyka parków krajobrazowych w województwie zdominowała majowe – odbyte w trybie zdalnym – posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Radni, po wysłuchaniu informacji na temat przeprowadzonych konsultacji, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Ma to stanowić uporządkowanie stanu prawnego; przy okazji wyłączono z obszaru parku tereny zabudowane i rolnicze w gminach Przygodzice, Sośnie i Odolanów.Również pozytywnie komisja zaopiniowała projekt nowego statutu Zespołu Parków Krajobrazowych więcej
 
Informacja zatytułowana „Szlak Piastowski w przestrzeni wirtualnej” była tematem (wirtualnego nota bene, bo przeprowadzonego zdalnie) majowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki.Szlak Piastowski w odnowionej jest jednym z najważniejszych produktów turystycznych, które promuje Wielkopolska. Już wcześniej silny nacisk kładziono na działania w przestrzeni internetowej. Obecnie taka obecność jest szczególnie istotna. Jak przekazano radnym, tytułowa obecność szlaku w cyberprzestrzeni w liczbach wygląda następująco: 33 promocyjne i komercyjne strony internetowe (w więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 200 Następny »