Aktualności Departamentu ZdrowiaINFORMACJA Departament Zdrowia uprzejmie informuje, że Komisja powołana Uchwałą nr 1473/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2015r. dokonała oceny zgłoszeń, które zostały potencjalnych Partnerów w otwartym naborze Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Decyzją komisji 11 podmiotów z 13 zgłoszonych zostało więcej
 

D o t y c z y :  JEDNOSTEK  SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO Szanowni Państwo.Uchylone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 roku, w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz.U.2015,poz.1867). Od bieżącego roku jednostki samorządu terytorialnego sporządzają roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego, którą do dnia 31 marca każdego roku, przekazują właściwemu wojewodzie na podstawie więcej
 

Projekt pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach WRPO na lata 2014-2020. Sprostowanie do Uchwały nr 1473/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia oraz ustalenia zasad otwartego naboru partnerów do projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w więcej
 

Ogólnopolska Akcja Edukacyjno-Profilaktyczna programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty" centralne szkolenie PaT Społeczność programu PaT promuje ideę modę na życie bez uzależnień. Młodzi ludzie mówią do swoich rówieśników obrazem filmu, muzyką, językiem teatru i happeningów uwalniających pozytywną energię. Inicjatorem i animatorem tego działania jest Policja, która od 2006 roku realizuje program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty" adresowany głównie do młodzieży powyżej 14 roku życia. Adresatami działań programu są także więcej
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego we współpracy ze spółką „Szpitale Wielkopolski" jest organizatorem kampanii informacyjno - promocyjnej pod hasłem „Trzeźwo spoglądajmy na swoje zdrowie". Od 25 do 28 czerwca, kolejno w Kaliszu, Lesznie, Koninie i w Poznaniu, odbędą się Pikniki Zdrowotne, w ramach których Wielkopolanie będą mogli wykonać podstawowe badania profilaktyczne w kierunku nadwagi, cukrzycy, chorób układu krążenia oraz wad wzroku. Odbędą się także pokazy profesjonalnego ratownictwa medycznego oraz badania ciśnienia krwi, więcej
 

1 2