Aktualności Sejmiku i Urzędu


Po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami komisji merytorycznych sejmiku oraz wyjaśnieniami zarządu województwa, dotyczącymi zasadniczych problemów i zdarzeń, które miały wpływ na ostateczny kształt budżetu za rok 2008, uznano, że ubiegłoroczny plan przychodów i wydatków samorządu województwa realizowany był prawidłowo. Za przyjęciem rocznego sprawozdania finansowego głosowało 3 radnych pry jednym głosie przeciwnym. Powyższa konstatacja stanowiła podstawę do wystąpienia Komisji Rewizyjnej z wnioskiem do sejmiku o udzielenie zarządowi absolutorium za rok 2008, więcej
 
Po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami komisji merytorycznych sejmiku oraz wyjaśnieniami zarządu województwa, dotyczącymi zasadniczych problemów i zdarzeń, które miały wpływ na ostateczny kształt budżetu za rok 2008, uznano, że ubiegłoroczny plan przychodów i wydatków samorządu województwa realizowany był prawidłowo. Za przyjęciem rocznego sprawozdania finansowego głosowało 3 radnych pry jednym głosie przeciwnym. Powyższa konstatacja stanowiła podstawę do wystąpienia Komisji Rewizyjnej z wnioskiem do sejmiku o udzielenie zarządowi absolutorium za rok więcej
 
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu województwa za rok 2008 w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom, polityki społecznej oraz sprawy związane z realizacją bieżącego planu wydatków województwa to zasadnicze tematy kolejnego w tym miesiącu posiedzenia komisji. Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione sprawozdanie. Przyjęto wyjaśnienia związane z niepełną realizacją wydatków w ochronie zdrowia (70 procent planowanych), albowiem zwiększenie tych zadań nastąpiło pod koniec drugiego kwartału 2008 r. i nie wszystkie procedury inwestycyjne można więcej
 
Bez żadnych pytań ze strony radnych komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu województwa w 2008 roku. Także pozytywną opinię członków komisji uzyskał projekt uchwały sejmiku o podziale pieniędzy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Podczas posiedzenia ustalono, że 17 kwietnia spotka się zespół, który ma zastanowić się nad ewentualnymi kolejnymi korektami budżetu województwa w obliczu kryzysu gospodarczego. W składzie zespołu znajdą się radni z Komisji Budżetowej, skarbnik województwa, członkowie zarządu województwa, więcej
 
Bez żadnych pytań ze strony radnych komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu województwa w 2008 roku. Także pozytywną opinię członków komisji uzyskał projekt uchwały sejmiku o podziale pieniędzy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Podczas posiedzenia ustalono, że 17 kwietnia spotka się zespół, który ma zastanowić się nad ewentualnymi kolejnymi korektami budżetu województwa w obliczu kryzysu gospodarczego. W składzie zespołu znajdą się radni z Komisji Budżetowej, skarbnik województwa, członkowie zarządu województwa, więcej
 
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu województwa za rok 2008 w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom, polityki społecznej oraz sprawy związane z realizacją bieżącego planu wydatków województwa to zasadnicze tematy kolejnego w tym miesiącu posiedzenia komisji. Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione sprawozdanie. Przyjęto wyjaśnienia związane z niepełną realizacją wydatków w ochronie zdrowia (70 procent planowanych), albowiem zwiększenie tych zadań nastąpiło pod koniec drugiego kwartału 2008 r. i nie wszystkie procedury inwestycyjne można więcej
 
Komisja jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu województwa w odpowiednich działach. Podczas jego rozpatrywania dyskutowano między innymi o kwestii odpowiedzialności (także finansowej) za zabezpieczenie nieczynnej kopalni w Wapnie oraz o problemach związanych z bardzo późnym przekazywaniem pieniędzy z budżetu państwa (na przykład na likwidację mogilników). Zwrócono także uwagę na fakt, że nie wszystkie zobowiązane do tego podmioty wnoszą tak zwane opłaty środowiskowe. więcej
 
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za rok 2008. Duży wpływ na ostateczny kształt budżetu miały liczne zmiany w planowanych wydatkach dokonywane w trakcie minionego roku. Związane było to m.in. z malejącymi wpływami z podatku CIT oraz korektami w harmonogramach zadań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa zostało pozytywnie zaopiniowane przez radnych komisji. Komisja zapoznała się także ze sprawozdaniem z działalności wojewódzkich więcej
 
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za rok 2008. Duży wpływ na ostateczny kształt budżetu miały liczne zmiany w planowanych wydatkach dokonywane w trakcie minionego roku. Związane było to m.in. z malejącymi wpływami z podatku CIT oraz korektami w harmonogramach zadań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa zostało pozytywnie zaopiniowane przez radnych komisji. Komisja zapoznała się także ze sprawozdaniem z działalności wojewódzkich więcej
 
Komisja jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu województwa w odpowiednich działach. Podczas jego rozpatrywania dyskutowano między innymi o kwestii odpowiedzialności (także finansowej) za zabezpieczenie nieczynnej kopalni w Wapnie oraz o problemach związanych z bardzo późnym przekazywaniem pieniędzy z budżetu państwa (na przykład na likwidację mogilników). Zwrócono także uwagę na fakt, że nie wszystkie zobowiązane do tego podmioty wnoszą tak zwane opłaty środowiskowe. więcej
 
Radni omówili sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za rok 2008 w działach turystyka oraz kultura fizyczna i sport. Działania samorządu województwa w tych obszarach koncentrowały się m.in. na tworzeniu warunków organizacyjno-prawnych funkcjonowania turystyki, wspieraniu organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, budowy infrastruktury – w tym szlaków turystycznych i stanic wodnych, kształceniu kadr oraz promocji turystycznej regionu. Samorząd wspierał również związki i organizacje sportowe w zakresie upowszechniania i organizacji sportu dzieci i młodzieży, a więcej
 
Radni omówili sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za rok 2008 w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Uznano, że zarówno dochody, jak i wydatki realizowane były prawidłowo. Ujawnione w sprawozdaniu rozbieżności pomiędzy planem finansowym a jego wykonaniem dotyczą wyłącznie zadań inwestycyjnych planowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Planu Operacyjnego na lata 2007-2013, których realizacja, z przyczyn niezależnych od organów wykonawczych samorządu województwa, nie została rozpoczęta w roku 2008. Radni pozytywnie zaopiniowali więcej
 
Głównym tematem posiedzenia komisji było zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za rok 2008 w zakresie oświaty i wychowania. Subwencja z Ministerstwa Edukacji Narodowej, która dla szkół samorządu województwa wyniosła w ubiegłym roku 40,7 mln zł, została wykorzystana w 100 procentach. Ogółem wydatki poniesione na naukę i edukację wyniosły w 2008 r. 48,28 mln zł. Radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie budżetowe w omawianej części. więcej
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie ubiegłorocznego budżetu województwa w odpowiednich działach. Podczas analizy radni szczególnie interesowali się wydatkami zaplanowanymi na inicjatywę JEREMIE, a także obecnym stanem prac nad wdrożeniem tego unijnego instrumentu. Po szczegółowej dyskusji komisja niejednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały wyrażającej zgodę na przekazanie przez województwo darowizny gminie Miłosław w postaci dwóch mieszkań. więcej
 
Najważniejszym tematem posiedzenia było zaopiniowanie sprawozdania finansowego województwa za 2008 rok w zakresie rolnictwa i łowiectwa. Najwięcej środków w części ubiegłorocznego budżetu będącej w kręgu zainteresowań komisji stanowiły wydatki na melioracje i budowę urządzeń wodnych. Słabo wypada realizacja zadań zapisanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym dziale wykonanie stanowiło zaledwie 49 procent planu. Powodem tego jest późne wdrożenie programu w życie. Radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu. więcej
 
Najważniejszym tematem posiedzenia było zaopiniowanie sprawozdania finansowego województwa za 2008 rok w zakresie rolnictwa i łowiectwa. Najwięcej środków w części ubiegłorocznego budżetu będącej w kręgu zainteresowań komisji stanowiły wydatki na melioracje i budowę urządzeń wodnych. Słabo wypada realizacja zadań zapisanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym dziale wykonanie stanowiło zaledwie 49 procent planu. Powodem tego jest późne wdrożenie programu w życie. Radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu. więcej
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie ubiegłorocznego budżetu województwa w odpowiednich działach. Podczas analizy radni szczególnie interesowali się wydatkami zaplanowanymi na inicjatywę JEREMIE, a także obecnym stanem prac nad wdrożeniem tego unijnego instrumentu. Po szczegółowej dyskusji komisja niejednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały wyrażającej zgodę na przekazanie przez województwo darowizny gminie Miłosław w postaci dwóch mieszkań. więcej
 
Głównym tematem posiedzenia komisji było zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za rok 2008 w zakresie oświaty i wychowania. Subwencja z Ministerstwa Edukacji Narodowej, która dla szkół samorządu województwa wyniosła w ubiegłym roku 40,7 mln zł, została wykorzystana w 100 procentach. Ogółem wydatki poniesione na naukę i edukację wyniosły w 2008 r. 48,28 mln zł. Radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie budżetowe w omawianej części. więcej
 
Radni omówili sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za rok 2008 w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Uznano, że zarówno dochody, jak i wydatki realizowane były prawidłowo. Ujawnione w sprawozdaniu rozbieżności pomiędzy planem finansowym a jego wykonaniem dotyczą wyłącznie zadań inwestycyjnych planowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Planu Operacyjnego na lata 2007-2013, których realizacja, z przyczyn niezależnych od organów wykonawczych samorządu województwa, nie została rozpoczęta w roku 2008. Radni pozytywnie zaopiniowali więcej
 
Radni omówili sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za rok 2008 w działach turystyka oraz kultura fizyczna i sport. Działania samorządu województwa w tych obszarach koncentrowały się m.in. na tworzeniu warunków organizacyjno-prawnych funkcjonowania turystyki, wspieraniu organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, budowy infrastruktury – w tym szlaków turystycznych i stanic wodnych, kształceniu kadr oraz promocji turystycznej regionu. Samorząd wspierał również związki i organizacje sportowe w zakresie upowszechniania i organizacji sportu dzieci i młodzieży, a więcej
 

« Poprzedni 1 ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 Następny »