Aktualności Sejmiku i Urzędu


Najważniejszym tematem posiedzenia było zaopiniowanie sprawozdania finansowego województwa za 2008 rok w zakresie rolnictwa i łowiectwa. Najwięcej środków w części ubiegłorocznego budżetu będącej w kręgu zainteresowań komisji stanowiły wydatki na melioracje i budowę urządzeń wodnych. Słabo wypada realizacja zadań zapisanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym dziale wykonanie stanowiło zaledwie 49 procent planu. Powodem tego jest późne wdrożenie programu w życie. Radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu. więcej
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie ubiegłorocznego budżetu województwa w odpowiednich działach. Podczas analizy radni szczególnie interesowali się wydatkami zaplanowanymi na inicjatywę JEREMIE, a także obecnym stanem prac nad wdrożeniem tego unijnego instrumentu. Po szczegółowej dyskusji komisja niejednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały wyrażającej zgodę na przekazanie przez województwo darowizny gminie Miłosław w postaci dwóch mieszkań. więcej
 
Głównym tematem posiedzenia komisji było zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za rok 2008 w zakresie oświaty i wychowania. Subwencja z Ministerstwa Edukacji Narodowej, która dla szkół samorządu województwa wyniosła w ubiegłym roku 40,7 mln zł, została wykorzystana w 100 procentach. Ogółem wydatki poniesione na naukę i edukację wyniosły w 2008 r. 48,28 mln zł. Radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie budżetowe w omawianej części. więcej
 
Radni omówili sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za rok 2008 w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Uznano, że zarówno dochody, jak i wydatki realizowane były prawidłowo. Ujawnione w sprawozdaniu rozbieżności pomiędzy planem finansowym a jego wykonaniem dotyczą wyłącznie zadań inwestycyjnych planowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Planu Operacyjnego na lata 2007-2013, których realizacja, z przyczyn niezależnych od organów wykonawczych samorządu województwa, nie została rozpoczęta w roku 2008. Radni pozytywnie zaopiniowali więcej
 
Radni omówili sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za rok 2008 w działach turystyka oraz kultura fizyczna i sport. Działania samorządu województwa w tych obszarach koncentrowały się m.in. na tworzeniu warunków organizacyjno-prawnych funkcjonowania turystyki, wspieraniu organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, budowy infrastruktury – w tym szlaków turystycznych i stanic wodnych, kształceniu kadr oraz promocji turystycznej regionu. Samorząd wspierał również związki i organizacje sportowe w zakresie upowszechniania i organizacji sportu dzieci i młodzieży, a więcej
 
Przewodniczący komisji zapoznał radnych z propozycją specjalnego formularza, który ma pozwolić na bardziej precyzyjne określenie kosztów planowanych inwestycji. Na przykładzie planowanej przebudowy jednej z dróg wojewódzkich pokazano, ile z samorządowej kasy kosztowałoby utrzymywanie tego odcinka w dotychczasowym stanie, a o ile mniej trzeba będzie wydać po zrealizowaniu tej inwestycji. Komisja zwróciła się do Departamentu Finansów o dopracowanie formularza i uwzględnienie jego wykorzystania do więcej
 
Przewodniczący komisji zapoznał radnych z propozycją specjalnego formularza, który ma pozwolić na bardziej precyzyjne określenie kosztów planowanych inwestycji. Na przykładzie planowanej przebudowy jednej z dróg wojewódzkich pokazano, ile z samorządowej kasy kosztowałoby utrzymywanie tego odcinka w dotychczasowym stanie, a o ile mniej trzeba będzie wydać po zrealizowaniu tej inwestycji. Komisja zwróciła się do Departamentu Finansów o dopracowanie formularza i uwzględnienie jego wykorzystania do więcej
 
Radni zapoznali się z informacją na temat realizacji programu rozbudowy bazy sportowej w Wielkopolsce w oparciu o środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2008 roku. W minionym roku za pieniądze z funduszu powstało 10 obiektów, w tym 7 hal widowiskowo-sportowych i 3 pływalnie. Dofinansowanie na ten cel wyniosło 19,6 mln złotych. Jednakże nie wszędzie pieniądze zostały wykorzystane. Mimo przyznanych środków od projektów odstąpiły Środa Wielkopolska, Stawiszyn i Luboń. Skala więcej
 
Radni wysłuchali informacji na temat dotychczasowej działalności Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych. Obecnie tego typu placówki podległe samorządowi województwa funkcjonują w: Kaliszu, Starym Tomyślu, Lesznie, Złotowie i Wrześni. Do tej pory wykształciło się w nich 2000 nauczycieli, z czego ponad 1300 uczy obecnie w szkołach. Radni wyrazili zadowolenie z przedstawionych informacji. Komisja pozytywnie zaopiniowała także projekt uchwały zmieniającej budżet Departamentu Edukacji. W wyniku zmniejszającej się więcej
 
Radni wysłuchali informacji Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na temat badania trzody chlewnej. Do tej pory przeprowadzono dwa etapy badań, wykazały one zakażenie chorobami u 8 procent wielkopolskiej trzody chlewnej. Z początkiem roku rozpoczął się trzeci etap, który ma wykazać skuteczność podjętych działań. Dyskutowano także nad projektami zmian budżetu. Z pozytywną opinią radnych spotkał się projekt urealnienia funduszu geodezyjnego, natomiast decyzję przesunięć w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych odłożono do czasu dodatkowych wyjaśnień ze więcej
 
Wielkopolska „polityka zagraniczna” była jednym z tematów posiedzenia komisji. Radni zapoznali się z informacją o współpracy województwa z zagranicą prowadzonej w roku 2008 oraz z planem tych działań na kolejne dwanaście miesięcy. Oba dokumenty zostały bez uwag pozytywnie zaopiniowane przez komisję. Również pozytywną opinię uzyskały projekty zmian w tegorocznym budżecie województwa, zakładające oszczędności w wydatkach oraz zapisanie finansowania z budżetu państwa opłacanych dotąd ze więcej
 
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił radnym informację na temat kontraktowania świadczeń zdrowotnych na lata 2009-2011. Postępowania konkursowe w 13 grupach świadczeń, na które łącznie wpłynęły 4284 oferty, zakończono w grudniu 2008 r. Pełny zakres świadczeń osiągnięto po dodatkowych postępowaniach konkursowych lub rokowaniach. Z oferentami, którzy nie spełniali wymogów określonych przez fundusz, zawarto umowy po obniżonej cenie. W ratownictwie medycznym trwa postępowanie odwoławcze, bowiem trzech oferentów (pogotowia w Kole, Turku, więcej
 
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił radnym informację na temat kontraktowania świadczeń zdrowotnych na lata 2009-2011. Postępowania konkursowe w 13 grupach świadczeń, na które łącznie wpłynęły 4284 oferty, zakończono w grudniu 2008 r. Pełny zakres świadczeń osiągnięto po dodatkowych postępowaniach konkursowych lub rokowaniach. Z oferentami, którzy nie spełniali wymogów określonych przez fundusz, zawarto umowy po obniżonej cenie. W ratownictwie medycznym trwa postępowanie odwoławcze, bowiem trzech oferentów (pogotowia w Kole, Turku, więcej
 
Wielkopolska „polityka zagraniczna” była jednym z tematów posiedzenia komisji. Radni zapoznali się z informacją o współpracy województwa z zagranicą prowadzonej w roku 2008 oraz z planem tych działań na kolejne dwanaście miesięcy. Oba dokumenty zostały bez uwag pozytywnie zaopiniowane przez komisję. Również pozytywną opinię uzyskały projekty zmian w tegorocznym budżecie województwa, zakładające oszczędności w wydatkach oraz zapisanie finansowania z budżetu państwa opłacanych dotąd ze więcej
 
Radni wysłuchali informacji Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na temat badania trzody chlewnej. Do tej pory przeprowadzono dwa etapy badań, wykazały one zakażenie chorobami u 8 procent wielkopolskiej trzody chlewnej. Z początkiem roku rozpoczął się trzeci etap, który ma wykazać skuteczność podjętych działań. Dyskutowano także nad projektami zmian budżetu. Z pozytywną opinią radnych spotkał się projekt urealnienia funduszu geodezyjnego, natomiast decyzję przesunięć w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych odłożono do czasu dodatkowych wyjaśnień ze więcej
 
Radni wysłuchali informacji na temat dotychczasowej działalności Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych. Obecnie tego typu placówki podległe samorządowi województwa funkcjonują w: Kaliszu, Starym Tomyślu, Lesznie, Złotowie i Wrześni. Do tej pory wykształciło się w nich 2000 nauczycieli, z czego ponad 1300 uczy obecnie w szkołach. Radni wyrazili zadowolenie z przedstawionych informacji. Komisja pozytywnie zaopiniowała także projekt uchwały zmieniającej budżet Departamentu Edukacji. W wyniku zmniejszającej się więcej
 
Radni zapoznali się z informacją na temat realizacji programu rozbudowy bazy sportowej w Wielkopolsce w oparciu o środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2008 roku. W minionym roku za pieniądze z funduszu powstało 10 obiektów, w tym 7 hal widowiskowo-sportowych i 3 pływalnie. Dofinansowanie na ten cel wyniosło 19,6 mln złotych. Jednakże nie wszędzie pieniądze zostały wykorzystane. Mimo przyznanych środków od projektów odstąpiły Środa Wielkopolska, Stawiszyn i Luboń. Skala więcej
 
Radni dyskutowali nad uchwałą dotyczącą wniesienia do Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości aportu w postaci budynku w Pile, wycenionego na 2,9 mln zł, który należał uprzednio do Agencji Rozwoju Północnej Wielkopolski. Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. Radni wysłuchali również informacji dotyczącej dopłat do biletów ulgowych dla przewoźników na terenie Wielkopolski. Urząd Marszałkowski realizuje 65 umów z firmami transportu publicznego w 26 kategoriach ulg. Zaplanowana na ten rok kwota dopłat przekracza 46,7 mln zł. więcej
 
Radni zapoznali się z programami ochrony powietrza dla miasta Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego przedstawionymi przez Departament Środowiska. Przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza w obydwu tych strefach występują głównie wzdłuż dróg krajowych. Na problemy komunikacyjne i związane z nimi zanieczyszczenia nakładają się wysokie emisje spalin i pyłów w obszarach skoncentrowanej zabudowy miejskiej. Ich najgroźniejszymi źródłami są przestarzałe piece węglowe. Dodatkowo emisję groźnych dla środowiska i zdrowia ludzi gazów więcej
 
Radni zapoznali się z programami ochrony powietrza dla miasta Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego przedstawionymi przez Departament Środowiska. Przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza w obydwu tych strefach występują głównie wzdłuż dróg krajowych. Na problemy komunikacyjne i związane z nimi zanieczyszczenia nakładają się wysokie emisje spalin i pyłów w obszarach skoncentrowanej zabudowy miejskiej. Ich najgroźniejszymi źródłami są przestarzałe piece węglowe. Dodatkowo emisję groźnych dla środowiska i zdrowia ludzi gazów więcej
 

« Poprzedni 1 ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 Następny »