Aktualności Sejmiku i Urzędu


Radni wysłuchali informacji na temat finansowania regionalnych przewozów pasażerskich. Na przewozy regionalne i międzywojewódzkie Wielkopolska przekazała 74 mln zł. Dyskusyjna pozostaje kwestia rentowności niektórych linii, w szczególności Piła – Wałcz oraz turystycznej Poznań – Wolsztyn. Z problemem tym radni zamierzają się bliżej zapoznać w trakcie kolejnych spotkań komisji. Pozytywnie zaopiniowano propozycję przeniesienia wydatków zamieszczonych w budżecie za 2008 rok na rok 2009 określonych jako niewygasające. Wydatki te dotyczą m.in. projektu więcej
 
Radni wysłuchali informacji na temat finansowania regionalnych przewozów pasażerskich. Na przewozy regionalne i międzywojewódzkie Wielkopolska przekazała 74 mln zł. Dyskusyjna pozostaje kwestia rentowności niektórych linii, w szczególności Piła – Wałcz oraz turystycznej Poznań – Wolsztyn. Z problemem tym radni zamierzają się bliżej zapoznać w trakcie kolejnych spotkań komisji. Pozytywnie zaopiniowano propozycję przeniesienia wydatków zamieszczonych w budżecie za 2008 rok na rok 2009 określonych jako niewygasające. Wydatki te dotyczą m.in. projektu więcej
 
Radni wysłuchali informacji na temat transportu publicznego w Wielkopolsce. Mówiono o rewitalizacji linii kolejowych na odcinkach Poznań Wschód – Wągrowiec oraz Luboń – Wolsztyn. Rozpoczęcie remontów tychże linii zakłada się na rok 2010. Nieznany jest termin rewitalizacji trasy Poznań – Piła. Informacja została zaopiniowana pozytywnie przez radnych z zastrzeżeniem, iż zostanie powołany zespół, który miałby zająć się analizą kosztową funkcjonowania linii kolejowych będących własnością województwa. Komisja zapoznała się także z więcej
 
Radni zapoznali się z propozycjami zmian w budżecie na rok 2009 r. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie mógł wydać więcej pieniędzy, dzięki dodatkowym środkom uzyskanym z budżetu państwa, Unii Europejskiej oraz lokalnych samorządów. Wykorzystane one zostaną na regulacje rzek i zbiorników wodnych oraz na dokumentację kolejnych zadań. Najważniejszą inwestycją wspartą dzięki tym środkom będzie zbiornik retencyjny w gminie Jutrosin w powiecie rawickim. Komisja pozytywnie zaopiniowała także zmiany w budżecie więcej
 
Komisja zapoznała się z przebiegiem prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Podkreślano wzrost tendencji korzystnych, uwzględnianych przy konstruowaniu planu, w tym: poprawę zalesienia obszaru Wielkopolski, zmniejszanie się zanieczyszczenia powietrza, zwiększone przetwarzanie odpadów oraz powstawanie nowych oczyszczalni ścieków. Do tendencji negatywnych zaliczono: zły stan wód, wzrost zużycia nawozów sztucznych, wzrost hałasu komunikacyjnego oraz ciągle niewystarczającą liczbę oczyszczalni szczególnie w rejonach wiejskich. Czynnikami, które ujemnie wpływają na środowisko, są: rozbudowa odkrywek węgla więcej
 
Miejscem wyjazdowego posiedzenia komisji była siedziba Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, którego organem założycielskim jest samorząd województwa. W trakcie trzyletnich bezpłatnych studiów w kolegium w trybie dziennym lub zaocznym można uzyskać zawód pracownika socjalnego, a po ukończeniu studiów płatnych dyplom licencjata pracy socjalnej. Absolwenci szkoły znajdują pracę w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, urzędach pracy oraz ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, leczniczych i zakładach karnych. W trakcie wizyty radni interesowali się warunkami więcej
 
Radni wysłuchali informacji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu dotyczącej oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej województwa w 2008 roku oraz przyjęli projekt uchwały sejmiku w tej sprawie. W świetle ubiegłorocznych kontroli poprawia się stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej w regionie. Udział negatywnych ocen pokontrolnych zmniejszył się z 4 do 2 procent., ale na przykład w odniesieniu do krytych pływalni wynosi 7 proc. Spośród zagrożeń epidemiologicznych zauważalny jest m.in. wzrost więcej
 
Radni wysłuchali informacji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu dotyczącej oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej województwa w 2008 roku oraz przyjęli projekt uchwały sejmiku w tej sprawie. W świetle ubiegłorocznych kontroli poprawia się stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej w regionie. Udział negatywnych ocen pokontrolnych zmniejszył się z 4 do 2 procent., ale na przykład w odniesieniu do krytych pływalni wynosi 7 proc. Spośród zagrożeń epidemiologicznych zauważalny jest m.in. wzrost więcej
 
Miejscem wyjazdowego posiedzenia komisji była siedziba Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, którego organem założycielskim jest samorząd województwa. W trakcie trzyletnich bezpłatnych studiów w kolegium w trybie dziennym lub zaocznym można uzyskać zawód pracownika socjalnego, a po ukończeniu studiów płatnych dyplom licencjata pracy socjalnej. Absolwenci szkoły znajdują pracę w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, urzędach pracy oraz ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, leczniczych i zakładach karnych. W trakcie wizyty radni interesowali się warunkami więcej
 
Komisja zapoznała się z przebiegiem prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Podkreślano wzrost tendencji korzystnych, uwzględnianych przy konstruowaniu planu, w tym: poprawę zalesienia obszaru Wielkopolski, zmniejszanie się zanieczyszczenia powietrza, zwiększone przetwarzanie odpadów oraz powstawanie nowych oczyszczalni ścieków. Do tendencji negatywnych zaliczono: zły stan wód, wzrost zużycia nawozów sztucznych, wzrost hałasu komunikacyjnego oraz ciągle niewystarczającą liczbę oczyszczalni szczególnie w rejonach wiejskich. Czynnikami, które ujemnie wpływają na środowisko, są: rozbudowa odkrywek węgla więcej
 
Radni zapoznali się z propozycjami zmian w budżecie na rok 2009 r. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie mógł wydać więcej pieniędzy, dzięki dodatkowym środkom uzyskanym z budżetu państwa, Unii Europejskiej oraz lokalnych samorządów. Wykorzystane one zostaną na regulacje rzek i zbiorników wodnych oraz na dokumentację kolejnych zadań. Najważniejszą inwestycją wspartą dzięki tym środkom będzie zbiornik retencyjny w gminie Jutrosin w powiecie rawickim. Komisja pozytywnie zaopiniowała także zmiany w budżecie więcej
 
Radni wysłuchali informacji na temat transportu publicznego w Wielkopolsce. Mówiono o rewitalizacji linii kolejowych na odcinkach Poznań Wschód – Wągrowiec oraz Luboń – Wolsztyn. Rozpoczęcie remontów tychże linii zakłada się na rok 2010. Nieznany jest termin rewitalizacji trasy Poznań – Piła. Informacja została zaopiniowana pozytywnie przez radnych z zastrzeżeniem, iż zostanie powołany zespół, który miałby zająć się analizą kosztową funkcjonowania linii kolejowych będących własnością województwa. Komisja zapoznała się także z więcej
 
W porządku wyjazdowego posiedzenia komisji w Pile znalazły się sprawy związane z funkcjonowaniem tamtejszego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Temat i miejsce obrad wpisane zostały do tegorocznego planu pracy komisji na skutek interpelacji pilskich radnych sejmiku sygnalizujących m.in. rzekome nieprawidłowości w polityce kadrowej kierownictwa WORD, przekroczenie kompetencji w wydawanych zarządzeniach oraz pomijanie procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Jednym z przykładów nieprawidłowości miało być zarządzenie dyrektora WORD obligujące egzaminatorów do przeprowadzania praktycznych więcej
 
Głównym punktem obrad była działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe informacje na temat realizowanych zadań oraz wyników finansowych przedstawił radnym prezes Przemysław Gonera. Podstawowym zadaniem funduszu jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przez 15 lat działalności WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie inwestycji ekologicznych w regionie przeznaczył ponad 1,3 mld złotych. WFOŚiGW w Poznaniu uczestniczy w dystrybucji funduszy unijnych na przedsięwzięcia więcej
 
Głównym punktem obrad była działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe informacje na temat realizowanych zadań oraz wyników finansowych przedstawił radnym prezes Przemysław Gonera. Podstawowym zadaniem funduszu jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przez 15 lat działalności WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie inwestycji ekologicznych w regionie przeznaczył ponad 1,3 mld złotych. WFOŚiGW w Poznaniu uczestniczy w dystrybucji funduszy unijnych na przedsięwzięcia więcej
 
W porządku wyjazdowego posiedzenia komisji w Pile znalazły się sprawy związane z funkcjonowaniem tamtejszego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Temat i miejsce obrad wpisane zostały do tegorocznego planu pracy komisji na skutek interpelacji pilskich radnych sejmiku sygnalizujących m.in. rzekome nieprawidłowości w polityce kadrowej kierownictwa WORD, przekroczenie kompetencji w wydawanych zarządzeniach oraz pomijanie procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Jednym z przykładów nieprawidłowości miało być zarządzenie dyrektora WORD obligujące egzaminatorów do przeprowadzania praktycznych więcej
 
Udzielenie absolutorium zarządowi województwa za 2008 rok było najważniejszym punktem sesji sejmiku dnia 27 kwietnia. Wykonanie budżetu w minionym roku wyniosło w ramach wydatków 64%, a w dochodach – 66%. Przy ocenianiu tych wartości należy zwrócić uwagę na dotację rozwojową, gdyż bez niej proporcje kształtowałyby się na poziomie 94% dla wydatków i 102% dla dochodów. Powodem, dla którego dotacja rozwojowa wpływa tak bardzo na obniżenie wykonania budżetu, jest brak odpowiednich więcej
 
Udzielenie absolutorium zarządowi województwa za 2008 rok było najważniejszym punktem sesji sejmiku dnia 27 kwietnia. Wykonanie budżetu w minionym roku wyniosło w ramach wydatków 64%, a w dochodach – 66%. Przy ocenianiu tych wartości należy zwrócić uwagę na dotację rozwojową, gdyż bez niej proporcje kształtowałyby się na poziomie 94% dla wydatków i 102% dla dochodów. Powodem, dla którego dotacja rozwojowa wpływa tak bardzo na obniżenie wykonania budżetu, jest brak odpowiednich więcej
 
Jednym z głównych tematów posiedzenia była sprawa likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu. Radnym przedstawiono dwa warianty dalszych losów zakładu. Jedno rozwiązanie przewiduje przekazanie placówki samorządowi Poznania wraz z cesją realizowanych kontraktów dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Inny wariant zakłada, iż ciągłość zatrudnienia personelu oraz realizacji dotychczasowych kontraktów zapewni spółka pracownicza. W obydwu przypadkach samorząd województwa przejąłby zobowiązania likwidowanego zakładu, zachowując jednakże pozostały po nim więcej
 
Jednym z głównych tematów posiedzenia była sprawa likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu. Radnym przedstawiono dwa warianty dalszych losów zakładu. Jedno rozwiązanie przewiduje przekazanie placówki samorządowi Poznania wraz z cesją realizowanych kontraktów dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Inny wariant zakłada, iż ciągłość zatrudnienia personelu oraz realizacji dotychczasowych kontraktów zapewni spółka pracownicza. W obydwu przypadkach samorząd województwa przejąłby zobowiązania likwidowanego zakładu, zachowując jednakże pozostały po nim więcej
 

« Poprzedni 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 Następny »