trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

e-Usługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dostępne na Platformie ePUAP

  Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego


  Usługa służy do złożenia wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach: „Uczeń" i „Student". Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyznaje Zarząd Województwa Wielkopolskiego w oparciu o wykazy Komisji Stypendialnej, która dokonuje oceny merytorycznej wniosków.

  Przyjęcie na praktykę absolwencką, studencką lub wolontariat

  Usługa służy do złożenia aplikacji na praktykę absolwencką, studencką lub wolontariat w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza należy zapoznać się z informacją o departamentach urzędu, w których miałaby się odbywać praktyka lub wolontariat.

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

  Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu skargi lub wniosku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Obywatele i Przedsiębiorcy mają prawo wnosić skargi i wnioski do instytucji publicznej, w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
  Sprawozdanie z wykonania planu działalności realizowanego w ramach systemu kontroli zarządczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych
  Usługa umożliwia złożenie do podmiotu nadzorującego sprawozdania o stanie realizacji głównych celów i zadań komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych, wymaganych na podstawie Zarządzenia nr 31/2012 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Wniosek do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o ujęcie zadania inwestycyjnego w „Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego w latach 2015 – 2018" w oparciu o środki pochodzące z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej"

  Usługa służy złożeniu wniosku do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o ujęcie zadania inwestycyjnego w „Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego w latach 2015 – 2018" w oparciu o środki pochodzące z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej".

  Wniosek o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury

  Usługa służy do złożenia w postaci elektronicznej wniosku o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: https://www.umww.pl/kultura-nagrody

  Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury

  Usługa służy do złożenia w postaci elektronicznej wniosku o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego na dany rok budżetowy. Stypendium przyznaje się na dokonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia.

  Wniosek o udzielenie dotacji na budowę/przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o udzielenie dotacji na budowę/przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na BIP pod adresem: http://www.bip.umww.pl/292---293---kategoria_---podzial-srodkow-budzetu-wojewodztwa-wielkopolskiego-przeznaczonych-na-prace


  Wniosek o umorzenie całkowite/częściowe, odroczenie terminu płatności lub rozkładanie na raty zobowiązań finansowych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wobec budżetu Województwa Wielkopolskiego dla osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

  Usługa służy złożeniu wniosku o umorzenie całkowite/częściowe, odroczenie terminu płatności lub rozkładanie na raty zobowiązań finansowych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wobec budżetu Województwa Wielkopolskiego przez podmioty fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


  Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska

  Usługa służy do złożenia elektronicznie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska.

  Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu zamierzającego wykonywać działalność na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego

  Usługa służy przyjęciu podania o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu zamierzającego wykonywać działalność na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego.

  Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu
  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

  Zgłoszenie dla kandydatów ubiegających się o pracę

  Usługa służy do złożenia aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę zamieszczone na stronach BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (przed przystąpieniem do złożenia formularza należy zapoznać się z aktualnymi ogłoszeniami o pracę na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu).

  Złożenie oferty na realizację zadania publicznego

  Usługa ta służy do złożenia wcześniej przygotowanej oferty na realizację zadania publicznego w formie elektronicznej wraz z załącznikami wymaganymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. Informacje o aktualnych konkursach ofert można znaleźć na stronie: http://www.bip.umww.pl/292---489---kategoria_otwarte-konkursy-ofert