trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji – uzupełniający nabór kandydatów

  Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Termin upływa 7 sierpnia 2017 roku.

  Będzie to już trzecia, tym razem trzyletnia kadencja tego gremium. Do zadań Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy przede wszystkim współtworzenie koncepcji współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z sektorem pozarządowym oraz konsultowanie dokumentów dotyczących działalności pożytku publicznego w województwie. W czasie swojej dotychczasowej działalności Rada zajmowała się m.in.:

  • opiniowaniem Programów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  • konsultowaniem zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Strategii Województwa Wielkopolskiego,
  • wyborem przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny,
  • wyjaśnianiem sytuacji problemowych na linii: organizacje pozarządowe - Samorząd Województwa Wielkopolskiego, związanych z otwartymi konkursami ofert.
  • oceną współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi.

  Rada liczy łącznie co najmniej 16 członków i składa się z przedstawicieli administracji publicznej oraz z przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów.

  Powołanie Wielkopolskiej Rady składać się będzie z dwóch etapów.

   

  Etap I - nabór kandydatów

  Na tym etapie organizacja pozarządowa musi prawidłowo wypełnić formularz (do pobrania poniżej), zebrać rekomendacje od innych organizacji pozarządowych a następnie papierowo lub mailowo (w formie skanu) dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego (szczegóły w Uchwale - do pobrania poniżej).

  UWAGA! - niezależnie od wybranej formy przesłania zgłoszenia prosimy o przesłanie go również w wersji edytowalnej (o ile wypełniany był na komputerze - do czego namawiamy) w formacie .rtf/.doc/.docx względnie .odt. na adres mailowy podany w ogłoszeniu razem ze zdjęciem kandydata. Wersje te będą stanowić materiał roboczy do utworzenia informacji o kandydatach a później członkach Rady.

  Kandydat na członka Rady winien być osobą cieszącą się szacunkiem i autorytetem wśród organizacji pozarządowych, mieć wiedzę i wizję dotyczącą relacji między Samorządem Województwa a III sektorem a ponadto wykazać doświadczenie w działalności pożytku publicznego dotyczącej przynajmniej jednego z niżej wymienionych tematów:

  1. Działalność w zakresie kultury i sztuki;
  2. Sport;
  3. Nauka i edukacja;
  4. Krajoznawstwo i turystyka;
  5. Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom;
  6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
  7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  8. Działalność na rzecz seniorów;
  9. Przedsiębiorczość;
  10. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich;
  11. Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybołówstwa;
  12. Ochrona środowiska;
  13. Działalność na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

   

  Etap II - wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych w skład Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

  Zgodnie z ogłoszeniem spośród zgłoszonych przez Organizacje pozarządowe i podmioty kandydatów Marszałek Województwa Wielkopolskiego powoła do składu Rady osoby, kierując się:

  • doświadczeniem i wiedzą kandydatów, w tym doświadczeniem we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, opisanymi w Karcie zgłoszenia,
  • liczbą udzielonych rekomendacji,
  • reprezentacją poszczególnych Subregionów w Radzie,
  • zapewnieniem reprezentatywności Organizacji i podmiotów w zakresie form prawnych i rodzajów działalności pożytku publicznego.

  Wyniki naboru będą opublikowane w osobnym ogłoszeniu.

  Więcej informacji udziela Pan Paweł Michałowski (tel.: 61 626 6711).