trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie o przystąpieniu do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku”

  Działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 poz. 512 ze zm.) Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadamia

  o przystąpieniu do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku”.

  W związku z konsultacjami społecznymi prowadzonymi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku”, uwagi
  i wnioski do dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie od 9 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r., w formach:

  1. pisemnej – na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, art. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym – na adres strategia2030@umww.pl
  3. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej (patrz pkt. 1).

  Elektroniczne wersje dokumentów, dla których prowadzone są konsultacje:

  • Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (pobierz plik)
  • projekt „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku”. (pobierz plik)

  Z papierową wersją dokumentów można zapoznać się w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej (patrz adres wyżej).

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.