trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Naboru ofert na wykonanie przez podmioty uprawnione badania sprawozdania finansowego za 2015 rok Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego   ogłasza nabór ofert na wykonanie przez podmioty uprawnione badania sprawozdania finansowego za 2015 rok Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, dla którego organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  

  1. Przedmiot naboru

  1. Badanie sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, dla którego organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok, zakończone sporządzeniem pisemnej opinii wraz z raportem (w dwóch egzemplarzach) o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz.330 ze zm.), a także w razie konieczności udział biegłego rewidenta w posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2015 rok (celem złożenia stosownych wyjaśnień i informacji). 

   Wybrana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w niniejszym postępowaniu oferta będzie podstawą zawarcia umowy pomiędzy oferentem, a Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, którego dotyczy wybrana oferta. Koszty badania sprawozdania finansowego poniesie samorządowa wojewódzka osoba prawna, tj. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu podlegający Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
  2. Miejsce badania: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29,
  3. Termin badania
   a) Badanie właściwe – do 15 maja 2016 roku
   b) Przekazanie opinii wraz z raportem  - do 31 maja 2016 roku
  4. Koszty dojazdu i diet osoby biegłego rewidenta skierowanego do wykonania badania w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pokrywa oferent.  

  1. Termin i miejsce składania ofert

   Pisemne oferty należy składać nie później niż w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 29 lutego 2016 r., do godziny 15.30, w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 pokój 564 (V p.) lub przesłać pocztą, w zamkniętych kopertach, z adnotacją „oferta na badanie sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu za 2015 rok”, przy czym dokumenty obejmujące dane określone w pkt III. 1. mogą być złożone w jednym egzemplarzu.
   Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

  2. Oferta powinna zawierać:

  1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności:
   1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (sporządzone co najwyżej 30 dni przed dniem złożenia oferty),
   2) potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o wpisie podmiotu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez  Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
   3) potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
   4) wykaz badanych podmiotów, w tym, co najmniej pięciu, które podlegają obowiązkowi badania sprawozdania finansowego i dysponowały środkami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem branży rolniczej.
  2. Dokumenty dotyczące badania sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu:
   1) potwierdzone notarialnie za zgodność z oryginałem zaświadczenie o wpisie biegłego rewidenta, który będzie dokonywał badania sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, którego dotyczy oferta, na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
   2) oświadczenie o spełnianiu przez oferenta warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii lub raportu w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1011 ze zm.), dotyczące Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
   3) oświadczenie oferenta iż biegły rewident, który będzie dokonywał badania sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu posiadać będzie minimum 5 letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych,
   4) kwotę wynagrodzenia brutto za dokonanie badania sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu za 2015 rok oraz za sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem (w dwóch egzemplarzach), a także (o ile będzie to konieczne) uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2015 rok Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, którego dotyczy oferta,
   5) projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie, przy czym szczegółowy harmonogram prac oraz sposób płatności będą ustalane na etapie zawierania umowy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.  

  1. Dodatkowe informacje

   1) oferty złożone po terminie albo nie zawierające wszystkich dokumentów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,
   2) oferenci są związani treścią oferty przez okres 60 dni od dnia upływu terminu do składania ofert,
   3) otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni, a wybór oferty, w terminie do 30 dni, od daty upływu terminu do składania ofert,
   4) podstawowe dane Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu ze sprawozdań finansowych za 2014 rok są uwidocznione w załączniku do ogłoszenia na stronach http://bip.umww.pl/ w zakładce ogłoszenia; inne informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 pokój 564 ( V p.) lub pod nr telefonu: 61 626 65 00
   5) Zarząd Województwa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia od naboru ofert bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.