trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Nabór na członków komisji oceniających wnioski w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2024

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Obecnie trwają prace nad stworzeniem bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2024.

  W skład komisji konkursowej będą wchodzili co najmniej dwaj reprezentanci organizacji pozarządowych – zgodnie z wymogiem zawartym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Zasady przeprowadzania naboru i uczestnictwa w pracach komisji konkursowej reguluje uchwała Nr 7575/2023

  Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nadzorowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

  Zgłoszenie do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych następuje na podstawie złożonego formularza (załącznik Nr 1 do wyżej wymienionej Uchwały), podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej oraz zainteresowaną osobę, po złożeniu przez nią oświadczeń zgodnych z załącznikiem Nr 1, w tym oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik Nr 2 do wyżej wymienionej Uchwały.

  Formularze prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, złożyć osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego lub wysłać przez platformę e-PUAP (potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) w terminie do 28 grudnia 2023 roku (decyduje data wpływu).

  Na podstawie zgłoszeń, które spełnią wymogi formalne, powstanie lista osób uprawnionych do reprezentowania środowiska pozarządowego w pracach komisji konkursowych opiniujących wnioski.

  Lista osób zakwalifikowanych do bazy zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz na portalu Wielkopolskie Wici.

  Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu/wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, merytorycznie odpowiedzialni za przeprowadzenie otwartego konkursu ofert, przedstawiają Zarządowi Województwa Wielkopolskiego kandydatury co najmniej 2 osób z bazy, w oparciu o następujące kryteria:

  1. wybraną przez kandydatów tematykę zadeklarowaną w formularzu zgłoszeniowym,
  2. unikanie potencjalnego konfliktu interesów.

  Skład komisji konkursowej ostatecznie zatwierdza Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

  Zaproszenie do prac w konkretnej komisji konkursowej zostanie przekazane w sposób, który kandydaci wskazali w zgłoszeniu. Przed rozpoczęciem posiedzenia każdy członek komisji jest zobowiązany do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej oraz oświadczenia w sprawie unikania konfliktu interesów (załącznik Nr 3 do wyżej wymienionej Uchwały). Jednocześnie pragniemy poinformować, iż praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży.

  W przypadku ewentualnych pytań – prosimy o kontakt z Departamentem Organizacyjnym i Kadr (tel. 61 626 67 07).

  Serdecznie zapraszamy do współpracy!