trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zmiany w budżecie na koniec

  LI sesja sejmiku w dniu 25 października 2010 r.

  Zmniejszenie deficytu i urealnienie wieloletnich planów inwestycyjnych to najważniejsze skutki zmian w tegorocznym budżecie wprowadzone podczas ostatniej w tej kadencji sesji sejmiku. Dzięki wyższym niż zakładano wpływom z podatku dochodowego od osób prawnych, a także oszczędnościom poprzetargowym, głównie w inwestycjach drogowych, zaproponowano obniżenie o 40 mln zł (do 171,239 mln zł), zaplanowanego na ten rok deficytu budżetowego. W ślad za tym radni zadecydowali o zmniejszeniu, ze 145 mln zł do 105 mln zł, wartości obligacji, które zostaną wyemitowane na sfinansowanie części tego deficytu (miesiąc wcześniej sejmik obniżył wartość obligacji ze 185 do 145 mln zł). Proponowane korekty zmniejszają łączną kwotę dochodów budżetu województwa o ponad 17,39 mln zł (do 1057,18 mln) przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów bieżących o 16,16 mln zł (do 748,35 mln zł).
  Najwięcej proponowanych zmian w budżecie dotyczy działu „Transport i łączność”. O ponad 109 mln zł niższe będą wydatki na zadania realizowane na 17 drogach wojewódzkich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. To suma różnic pomiędzy kosztorysowym oszacowaniem wartości największych wojewódzkich inwestycji drogowych a ostatecznymi wynikami przetargów. Radni zwracali uwagę, że tym pozytywnym dla wojewódzkich finansów rezultatom towarzyszyć winna troska o jakość wykonawstwa drogowych inwestycji.
  Zakończyła się trzecia kadencja sejmiku naszego województwa. Podczas czterech lat pracy sejmik obradował na 51 sesjach. W tym czasie radni podjęli 781 uchwał (najwięcej – aż 231 w roku 2007).
  Przez cztery lata radni zgłosili 701 interpelacji i zapytań oraz 31 wniosków. Najaktywniejsi pod tym względem byli w 2008 roku (choć, co ciekawe, najwięcej sesji, bo aż 15, odbyło się w roku 2007), kiedy to złożyli aż 225 interpelacji i zapytań oraz 12 wniosków.
  Radni pracowali podczas tej kadencji w 11 stałych komisjach. W sumie odbyło się niemal 600 posiedzeń wszystkich komisji. Najczęściej – po ponad 70 razy – obradowały Komisja Budżetowa oraz Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, najrzadziej – tylko 7 razy – zwoływania była Komisja Statutowa.
  Najwyższą frekwencję podczas sesji zanotowano na początku kadencji – w roku 2006, gdy sejmik obradował cztery razy, wyniosła ona 98,7 proc. W kolejnych latach bywało nieco gorzej: 2007 – 90 proc., 2008 – 91,8 proc., 2009 – 91 proc., 2010 – 90,8 proc.