trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zmiana planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym

    Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przyjęciu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, mocą uchwały Nr II/26/24 z dnia 27 maja 2024 r., zmiany Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym.