trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Zawiadomienie o wyniku konsultacji dotyczących podziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze – Centrum Szlaku Pracy Organicznej i nadania jej statutu

  Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z §12 ust. 1 uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuję o zgłoszeniu uwag w toku konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze – Centrum Szlaku Pracy Organicznej i nadania jej statutu.

  W toku konsultacji uwagę zgłosiła Konińska Fundacja Kultury, Pl. Niepodległości 1, 62-510 Konin, KRS: 0000232242. W treści przesłanego stanowiska Fundacja zaproponowała zmianę nazwy mającej powstać instytucji kultury poprzez usunięcie z niej członu „– Centrum Szlaku Pracy Organicznej” i pozostawienie jedynie pierwszego członu „Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze”. W uzasadnieniu powyższego stanowiska Fundacja stwierdziła, że proponowana w projekcie uchwały nazwa mającej powstać w wyniku podziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy instytucji kultury – Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze – Centrum Szlaku Pracy Organicznej, ze względów wizerunkowych i marketingowych jest zbyt długa i skomplikowana. Z punktu widzenia przyszłego odbiorcy jej oferty nazwa ta komunikuje zbyt dużo zbędnych informacji. Nazwa instytucji nie musi bowiem odzwierciedlać szczegółowo różnorodności realizowanych przez nią zadań. Informacja taka być może jest ważna dla organu prowadzącego, niemniej zawarta jest ona w treści statutu i nie ma potrzeby powtarzania jej w nazwie instytucji. Dobrze zaprojektowana nazwa instytucji kultury ma bez wątpienia znaczący wpływ na jej przyszły sukces. W wypadku placówki mającej powstać w pałacu w Winnej Górze, kluczowym elementem przyciągającym w to miejsce publiczność powinna pozostać wyłącznie postać gen. J. H. Dąbrowskiego – bohatera narodowego, którego losy związane były z miejscem, w którym planowana instytucja kultury będzie miała swoją siedzibę i gdzie prowadzona będzie jej działalność poświęcona w przeważającej mierze gen. Dąbrowskiemu.

  Zawiadomienie informujące o konsultacjach wraz z projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze – Centrum Szlaku Pracy Organicznej i nadania jej statutu, zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl), w Biuletynie Informacji

  Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.bip.umww.pl) oraz na portalu „Wielkopolskie Wici” (www.wielkopolskiewici.pl) w dniach od 16 do 23 października 2020 r.
  W związku z wniesieniem w tym terminie uwag przez Konińską Fundację Kultury skorygowano w projekcie uchwały nazwę mającej powstać instytucji kultury, przyjmując ostatecznie wersję w brzmieniu „Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze”.

  Wobec powyższego, projekt uchwały skierowany został do Komisji Kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, celem podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.