Zapytanie ofertowe dot. usługi transportowej w Akrze, Ghana; 3-8.12.2017 r.


Zapytanie ofertowe
Dotyczące: usługi transportowej w dniach 3-8 grudnia 2017 r., dla 16 osób - uczestników targów West Africa Agrofood Ghana, odbywających się w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, Projekt pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska”.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Gospodarki
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
NIP: 778-13-46-888
www.umww.pl
www.iw.org.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla 16 osób - uczestników targów West Africa Agrofood Ghana wg poniższego harmonogramu:

Data Trasa Ilość transferów
03.12.2017 Kotoka International Airport; Akra, Ghana – Accra City Hotel, Barnes Road; Akra, Ghana 1
04-07.12.2017 Accra City Hotel, Barnes Road, Akra, Ghana – Accra International Conference Centre, Castle Road; Akra, Ghana 4
04-07.12.2017 Accra International Conference Centre, Castle Road; Akra, Ghana – Accra City Hotel, Barnes Road; Akra, Ghana 4
08.12.2017 Accra City Hotel, Barnes Road, Akra, Ghana – Kotoka International Airport; Akra, Ghana 1

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport sprawnym technicznie pojazdem, nie starszym niż 5 lat, wyposażonym w działającą klimatyzację, posiadającym miejsce na duże walizki 16 osób, obsługiwanym przez anglojęzycznego kierowcę; płatność przelewem bankowym.

PRZYGOTOWANIE OFERTY:
Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał osobowy zdolny do wykonania zamówienia i jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę zawierającą następujące informacje:

  • łączną cenę netto oraz brutto z podatkiem VAT (i/lub z wszelkimi innymi kosztami i podatkami płatnymi w kraju wystawienia faktury).

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

  • Cena usługi brutto – 100%

1.2 Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

1.3 Oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy wskazane w ofertach.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres piotr.kurzawski@umww.pl lub dostarczyć do sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 555) do dnia 21 listopada 2017 r. do godz. 12:00 czasu polskiego (decyduje termin wpłynięcia oferty do Departamentu Gospodarki UMWW).

DANE OSÓB DO KONTAKTU ORAZ UDZIELANIA DODATKOWYCH INFORMACJI:
Piotr Kurzawski
tel.: 61 626 62 76
e-mail: piotr.kurzawski@umww.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

pdf    drukuj    drukuj