Zaproszenie na XXXX Sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


W poniedziałek, 24 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 rozpocznie się XXX Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarzy obrad.
4. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 wraz z autopoprawką.
5. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne wraz z autopoprawką.
6. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań, na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
7. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
8. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowych organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego.
9. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego.
10. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: uzupełnienia składu Rady Muzeum przy Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie.
11. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: podziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo – Parkowy i nadania jej statutu.
12. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 926 „Kultura fizyczna”).
13. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 „Turystyka”).
14. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych i pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych na terenie m. Jarocin.
15. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: określenia zadań, na które w 2017 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa.
16. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Borek Wielkopolski – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie.
17. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Koźmin Wielkopolski – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim.
18. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie.
19. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mieścisko – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.
20. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Żerków – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.
21. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Ostrzeszowskiemu – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach.
22. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Słupeckiemu – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy.
23. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/491/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.
24. Podjecie uchwały SWW zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/492/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
25. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/493/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.
26. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/494/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
27. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/495/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: nadania Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
28. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa polegającego na podjęciu uchwały nr XVI/244/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie podziału północnej części Województwa Wielkopolskiego: powiatów złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko – trzcianeckiego i wągrowieckiego, na obwody łowieckie.
29. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpitalu Rehabilitacyjno – Kardiologicznym w Kowanówku.
30. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.
31. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.
32. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.
33. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.
34. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Ordynatora Oddziału Radioterapii Onkologicznej II i Ordynatora Oddziału Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.
35. Informacja o wykonaniu zadań na drogach Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku.
36. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku.
37. Interpelacje i zapytania radnych.
38. Zamknięcie posiedzenia.

Źródło: Kancelaria Sejmiku

 

pdf    drukuj    drukuj