Zapraszamy na XXVII Sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


27 lutego 2016 roku o godz. 12.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 rozpocznie się XXVII Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarzy obrad.
4. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017.
5. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne.
6. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.
7. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.
8. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.
9. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyznaczenia kandydatów Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
10. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie dla Gminy Krobia i zawarcia w tej sprawie umowy.
11. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego, gmina Wieleń drogi wojewódzkiej nr 149 o przebiegu Dr 150 /Rzecin-Smolary/ Dr 140 o długości 2,636 km.
12. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu szamotulskiego, gmina Wronki drogi wojewódzkiej nr 149 o przebiegu Dr 150 /Rzecin-Smolary/ Dr 140 o długości 16,414 km.
13. Podjęcie uchwały SWW w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
14. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży – mieszkańców Województwa Wielkopolskiego.
15. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
16. Informacja roczna Zarządu Województwa Wielkopolskiego o wysokości umorzonych wierzytelności oraz o udzieleniu innych ulg za 2016 rok na podstawie USWW nr XLVIII/919/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych.
17. Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotycząca stanu przygotowań uchwały antysmogowej.
18. Informacja w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela.
19. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego V kadencji podjętych w IV kwartale 2016 roku (Sesje XXIII, XXIV, XXV).
20. Sprawozdanie z realizacji interpelacji i zapytań zgłoszonych przez Radnych Województwa Wielkopolskiego V kadencji oraz wniosków zgłoszonych na Komisjach Sejmiku w II półroczu 2016.
21. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Zamknięcie posiedzenia.

Źródło: Kancelaria Sejmiku, stan na dzień: 24.02.2017 

pdf    drukuj    drukuj