ZA DROGIE ODPADY


Radykalny w niektórych miejscach wzrost cen za wywóz śmieci zwrócił uwagę radnych województwa. Podczas lutowej sesji sejmik wystosował apel do rządu i parlamentu „w kwestii bardzo trudnej sytuacji mieszkańców w kontekście podwyżek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Wielkopolski”. Radni wymienili w dokumencie, że na wyższe koszty funkcjonowania całego systemu wpływ mają m.in. takie czynniki, jak podwyżka opłaty za korzystanie ze środowiska, wzrost kosztów pracy (rosnąca płaca minimalna), monitoringu i ubezpieczenia, opłaty za składowanie nieprzerobionej tzw. frakcji energetycznej odpadów. Wszystko to wpływa na większe wydatki ponoszone przez samorządy, a w konsekwencji – na wyższe ceny dla mieszkańców. Sejmik zwrócił się do władz centralnych o „natychmiastowe podjęcie systemowych rozwiązań” poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych i szerszą współpracę między rządem a samorządami.
Podczas lutowych obrad radni jednogłośnie zadecydowali natomiast o odesłaniu do prac w Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zaproponowanej przez klub PiS Samorządowej Karty Praw Rodzin. Karta miałaby zawierać kilkanaście deklaracji ze strony samorządu województwa, m.in. w zakresie prowadzenia programów wspierających rodziny, stosowania ułatwień dla nich w podległych instytucjach, promowania rozwiązań pomagających godzić pracę z życiem rodzinnym, inicjowania stosownych projektów edukacyjnych, profilaktycznych, edukacyjnych.
Podczas sesji sejmik zgodził się natomiast, by województwo przystąpiło do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie. Do 2023 roku samorząd regionu obejmie w targach około 4,5 proc. udziałów, wykupując je za ponad 13 mln zł. Potencjał MTP pomoże w skutecznej promocji miasta i regionu za granicą. W jaki sposób? Planowane są m.in. wspólne przedsięwzięcia marketingowe obu akcjonariuszy, które mają być finansowane solidarnie z budżetu miasta Poznania oraz z kasy województwa.


Galeria zdjęć:

  • ZA DROGIE ODPADY
pdf    drukuj    drukuj