trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

XXXIII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w trybie zdalnym

  W imieniu Małgorzaty Waszak-Klepki, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego informujemy, że  w poniedziałek, 19 lipca 2021 roku o godz. 11.00 w trybie zdalnym rozpocznie się  XXXIII Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Przebieg Sesji można śledzić dzięki transmisji na stronie www.bip.umww.pl w zakładce Sejmik Województwa Wielkopolskiego – Transmisje obrad Sejmiku. 

  Porządek obrad: 
  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarzy obrad.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 (wraz z autopoprawką).
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/470/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2021 r. i 2022 r.
  7. Podjęcie uchwały  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Nowy Targ, na usunięcie zniszczeń spowodowanych pożarem w miejscowości Nowa Biała.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Buk.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Szamotuły.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Sieraków.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Miastu i Gminie Krotoszyn.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Miejskiej w Chodzieży.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Wyrzysk zarządzania
  w zakresie bieżącego utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miejscowości Osiek nad Notecią i miasta Wyrzysk oraz zimowego utrzymania chodników i parkingów.
  15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/188/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, rozmiaru i zasad udzielania zniżek od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
  16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/488/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  25 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na   realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone   inicjatywy dla Wielkopolski”.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
  w przedmiocie realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami”.
  19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.
  20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
  21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu.
  22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.
  23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.
  24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.
  25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Śremie.
  26. Podjęcie uchwały w sprawie Raportu końcowego z realizacji Strategii Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.
  27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowane w 2021 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
  28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 
  29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe realizowane w 2021 roku w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
  30. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.
  31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 "Turystyka").
  32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w 2021 roku w ramach Programu "Kulisy kultury".
  33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.
  34. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Miastu Koło.
  35. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Miastu i Gminie Kórnik.
  36. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Kamieniec.
  37. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Śrem.
  38. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Wielkopolskiego.
  39. Obwieszczenie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach.
  40. Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku.
  41. Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego w 2020 roku.
  42. Sprawozdanie roczne z prac Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego za rok 2020.
  43. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
  44. Interpelacje i zapytania radnych
  45. Zamknięcie posiedzenia.