XVI sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


W poniedziałek 27 stycznia o godz. 12.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu rozpocznie się XVI sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarzy obrad.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Wielkopolska 2030.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru i przyczyn podziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu realizacji zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego w latach 2020-2022.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/280/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: apelu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem zmian do uchwały Nr XXXIX/942/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
15. Informacja o stanie i perspektywach inwestycji na liniach kolejowych w Wielkopolsce.
16. Informacja o działalności Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i jego komisji w 2019 roku.
17. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Zamknięcie posiedzenia.

pdf    drukuj    drukuj