XIX sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


W poniedziałek, 18 maja 2020 roku o godz. 11.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego rozpocznie się XIX sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Zachęcamy do śledzenia obrad online pod adresem: https://www.hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=pozsejmsesja 

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarzy obrad.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV / 280 / 19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia obrad z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: zaciągnięcia pożyczki ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (Dział: 630 „Turystyka”).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2020 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" na zadanie inwestycyjne (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" na zadania remontowe (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2019 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.
17. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju, Usług i Innowacji Medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie oraz nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadań samorządu województwa dotyczących zwiększenia dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu.
23. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego: Gminie Śrem, Gminie Książ Wlkp., Gminie Sieraków.
24. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego: Gminie Miasto Złotów, Gminie Ostrowite, Gminie Pobiedziska, Gminie Powidz, Gminie Zaniemyśl, Gminie Pępowo.
25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które w 2020 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Borek Wielkopolski - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Koźmin Wielkopolski - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mieścisko - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Żerków - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.
31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Ostrzeszowskiemu - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach.
32. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Krotoszyńskiego.
33. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia treści „Listu intencyjnego w sprawie współpracy między Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Imeretia (Gruzja)”.
34. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 roku oraz rejonizacji tych upraw.
35. Podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy na terenie województwa wielkopolskiego.
36. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
37. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie czasowego powierzenia Województwu Lubuskiemu części zadania Województwa Wielkopolskiego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej.
38. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego przywrócenia kształcenia pielęgniarek w szkołach ponadpodstawowych.
39. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka za niegospodarność, z wnioskiem o ukaranie dyscyplinarne.
40. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
41. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIV/281/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok.
42. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Samorządowej Karty Praw Rodzin.
43. Raport z wykonania w roku 2019 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019.
44. Regionalny transport lotniczy w Wielkopolsce.
45. Informacja nt. współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2019 roku.
46. Plan współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą w 2020 roku.
47. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
48. Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2019-2023” za rok 2019.
49. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w I kwartale 2020 roku.
50. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisje Sejmiku w II półroczu 2019 roku.
51. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
52. Interpelacje i zapytania radnych.
53. Zamknięcie posiedzenia.

 

pdf    drukuj    drukuj