XII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


W poniedziałek, 28 października 2019 roku o godz. 12.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu rozpocznie się XII sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Porządek obrad sesji:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ślubowanie radnych obejmujących mandat.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór sekretarzy obrad.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/25/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Łobżenica w ramach Programu "Szatnia na Medal" na zadanie remontowe (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" na zadania inwestycyjne (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 „Turystyka”).
12. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin – granica województwa).
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
20. Transport publiczny w Wielkopolsce.
21. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwa Wielkopolskie jest podmiotem tworzącym.
22. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez wicemarszałków województwa, członków zarządu województwa, skarbnika województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa.
23. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji wniosków zgłoszonych na Komisjach Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2019 roku.
24. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
25. Interpelacje i zapytania radnych.
26. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
27. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
28. Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Przyjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
30. Zamknięcie posiedzenia.

 

pdf    drukuj    drukuj