trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

XII Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

  *W poniedziałek, 30 listopada 2015 roku o godz. 12.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 rozpocznie się XII Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.*

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Ślubowanie radnych obejmujących mandat.
  3. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór sekretarzy obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
  7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  8. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
  9. Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – podjęcie uchwały.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
  11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015.
  12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/43/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne.
  13. Przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne.
  14. Przedstawienie projektu budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok.
  15. Regionalny transport lotniczy w Wielkopolsce.
  16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę SWW z dnia 30 marca 2015 r. nr V/101/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku.
  18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zduny – Cieszków.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Koźminek.
  21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Turek.
  22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa wielkopolskiego w roku 2014.
  23. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 za lata 2013 – 2014.
  24. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/244/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie podziału północnej części Województwa Wielkopolskiego: powiatów złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011 r., Nr 373, poz. 6772, zmiana: Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013, poz. 2775).
  25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI/799/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie podziału południowej części Województwa Wielkopolskiego powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r., poz. 861, zmiana: Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r.,
  poz. 4806 ).
  26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/812/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie podziału południowo-zachodniej części Województwa Wielkopolskiego powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i rawickiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r.,
  poz. 1689).
  27. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przebiegu granic dolnośląskich obwodów łowieckich nr: 13, 16 i 27, których część powierzchni znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego.
  28. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Kościańskiemu zadania samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież.
  29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.
  30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacji im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.
  31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.
  32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.
  33. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.
  34. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.
  35. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Śremie.
  36. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Poznaniu.
  37. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Leczenia Uzależnień w Charcicach.
  38. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.
  39. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno – Kardiologicznemu w Kowanówku.
  40. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
  41. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.
  42. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.
  43. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu.
  44. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Poznaniu ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu.
  45. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Wolsztyn (Turystyka).
  46. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2016.
  47. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania instytucji kultury Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie.
  48. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę V/127/15 Sejmiku Woj. Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, placówek, zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2015.
  49. Informacja o działalności Magazynu Samorządowego „Monitor Wielkopolski”.
  50. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego V kadencji podjętych w lipcu i wrześniu 2015 roku (Sesje IX, X).
  51. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku.
  52. Interpelacje i zapytania radnych.
  53. Zamknięcie posiedzenia.


  Źródło: Kancelaria Sejmiku