trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wyniki konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego

  Informacja o wynikach przeprowadzenia konsultacji projektu „Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. 571 ze zm.) nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  Wypełniając obowiązek wynikający z powyższych przepisów, na mocy Uchwały Nr 59/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2024 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu „Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego”.

  Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu www.umww.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej UMWW oraz portalu „Wielkopolskie Wici” – www.wielkopolskiewici.pl

  W wyznaczonym terminie tj. do 5 czerwca 2024 r. włącznie, nie wpłynęły żadne stanowiska, uwagi ani wnioski wymienionych wyżej podmiotów dotyczące przedmiotowego projektu uchwały.