Wielkopolskie inteligentne specjalizacje w Sewilli


17 stycznia 2018 r. w siedzibie Joint Research Centre Komisji Europejskiej w Sewilli województwo wielkopolskie, Region Emilii Romanii (Włochy) oraz Północnej Holandii, prezentowały dotychczasowe dokonania w zakresie wspierania szeroko pojętych innowacji, w szczególności skupiając się na zastosowanych instrumentach.

Celem spotkania była wspólna dyskusja i wzajemna inspiracja w zakresie wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji (RIS3) zwanych regionalnymi strategiami inteligentnych specjalizacji. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Departamentu Gospodarki oraz Departamentu Polityki Regionalnej UMWW podsumowali dotychczasowe wsparcie udzielane podmiotom z 6 zidentyfikowanych w Wielkopolsce obszarów inteligentnych specjalizacji.

http://iw.org.pl/woi/

http://iw.org.pl/gala-i-wielkopolska-innowacyjni-dla-wielkopolski-2017/

Spotkanie o charakterze warsztatowym realizowane w konwencji wzajemnej oceny i wymiany doświadczeń zgromadziło przedstawicieli ponad 50 regionów i krajów UE.

Uczestników spotkania szczególnie zainspirowała kwestia angażowania we wdrażanie Regionalnej strategii innowacji dla Wielkopolski środowisķ i samorządów lokalnych - poprzez m.in. realizowany w Departamencie Gospodarki międzynarodowy projekt RELOS3 INTERREG EUROPE.

https://www.interregeurope.eu/relos3/

Interesujące dla audytorium było również zastosowanie preferencji dla inteligentnych specjalizacji w WRPO 2014+ nie tylko w ramach celu tematycznego pierwszego (działanie 1.1, 1.2), ale także w innych celach tematycznych, m.in. dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i wsparcia edukacji, w szczególności w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla Wielkopolski szczególnie istotne były rekomendacje w zakresie silniejszego wykorzystywania środków dostępnych dla inteligentnych specjalizacji w ramach Horyzont 2020 oraz intensywniejszego orientowania dostępnych i nowych instrumentów wsparcia na zidentyfikowane w ramach UE wielkie wyzwania społeczne (grand societal challenges). Inspirujące było również zapoznanie sie z modelami wsparcia innowacji, funkcjonującymi w innych regionach, które opierały się na odpowiednio ukierunkowanych środkach z budżetów regionalnych.

Wielkopolska wzięła udział w spotkaniu na specjalne zaproszenie Platformy Inteligentnych Specjalizacji działającej przy Komisji Europejskiej.

Powiązane linki:

https://mobile.twitter.com/S3Platform/status/953660344861413382

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/registration-for-the-peer-exchange-and-learning-pxl-workshop-on-policy-instruments 

pdf    drukuj    drukuj