trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

  centrum obsługi inwestorów i eksporterów logoWielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) funkcjonuje w strukturze Departamentu Gospodarki i świadczy przedsiębiorcom nieodpłatne usługi informacyjne w zakresie wsparcia handlu zagranicznego, a także procesu inwestycyjnego na terenie Wielkopolski. Usługi COIE są dostępne dla wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osób fizycznych – posiadających w Polsce miejsce zamieszkania.

  Głównym celem COIE jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych.

  COIE współpracuje na co dzień m.in. z instytucjami otoczenia biznesu, bilateralnymi izbami handlowymi, Polską Agencją Handlu i Inwestycji S.A. i jej Zagranicznymi Biurami Handlowymi, Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i polskimi placówkami dyplomatycznymi.

  Eksporterzy planujący rozwój swojej działalności na światowych rynkach mają do dyspozycji usługi "pro-eksport", polegające m.in. na udostępnianiu:

  • listy potencjalnych partnerów z wybranego rynku lub branży opracowywane na podstawie dostępnych w COIE baz danych B2B;
  • informacji o aktualnych wydarzeniach targowo-wystawienniczych w danej branży,
  • informacji na temat uwarunkowań eksportowo-inwestycyjnych na rynkach zagranicznych, obowiązujących metod rozliczeń międzynarodowych, zwyczajów handlowych, technik finansowania transakcji eksportowych,
  • informacji w zakresie instrumentów wsparcia eksportu.

  Inwestorzy zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej w Wielkopolsce mogą otrzymać wsparcie "pro-biz", m.in. odnośnie:

  • potencjału gospodarczego regionu i bieżącej sytuacji gospodarczej;
  • wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, zachęt inwestycyjnych oferowanych na poziomie regionu i kraju oraz instytucji właściwych dla poszczególnych form wsparcia;
  • dostępnych lokalizacji inwestycyjnych (w tym oferty inwestycyjnej poszczególnych gmin i powiatów z regionu).

  Lokalizacja Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów:
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Gospodarki
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  tel.: +48 61 626 62 40
  fax: +48 61 626 62 41
  e-mail: sekretariat.drg@umww.pl

  Ekspert pro-eksport
  Anna Marciniak (język angielski)
  tel.: +48 61 626 62 65
  e-mail: anna.marciniak@umww.pl

  Ekspert pro-biz/pro-eksport
  Paweł Waliszewski (język francuski, angielski)
  tel.: +48 61 626 62 67
  e-mail: pawel.waliszewski@umww.pl

  Ekspert pro-biz/pro-eksport
  Anna Maciołek (język angielski, niemiecki)
  tel.: +48 61 626 62 62
  e-mail: anna.maciolek@umww.pl

  Projekt Systemowy pt. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

  więcej informacji