Warsztaty diagnostyczne 11 czerwca 2019 roku


Rynek pracy, edukacja oraz włączenie społeczne były tematami warsztatów diagnostycznych zorganizowanych 11 czerwca 2019 roku, które przeprowadzono dla partnerów społeczno-gospodarczych, NGO, jednostek zrzeszających lub koordynujących NGO należących do takich gremiów jak: Wielkopolska Rada 30, Komitet ds. Ekonomii Społecznej, Wojewódzka Rada Rynku Pracy, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Dyskusja w gronie 26 uczestników nad Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, przeprowadzona metoda scenariuszową, pozwoliła wskazać najważniejsze mocne i słabe strony województwa, a także kluczowe potrzeby i wyzwania. Zaplanowane warsztaty stanowią bowiem uzupełnienie analizy diagnostycznej i determinują dalszą zawartość strategii.

W ramach prowadzonej dyskusji uczestnicy zostali poproszeni o wskazanie jak powinna wyglądać Wielkopolska w 2030 roku. Żywa dyskusja pozwoliła wyróżnić najważniejsze wyzwania dla regionu takie jak otwartość na obywateli oraz równe i jednakowe traktowanie wszystkich mieszkańców w regionie. Uczestnicy warsztatów podkreślali potrzebę podnoszenia jakości życia, infrastruktury oraz świadczonych usług społecznych, które powinny przyczynić się do większej aktywności i otwartości mieszkańców. Wielkopolska 2030 powinna integrować edukację, rynek pracy oraz biznes dla wzrostu kreatywności i przedsiębiorczości wszystkich mieszkańców. W ramach poszukiwania nowych wyzwań rozwojowych Wielkopolski uczestnicy podkreślali potrzebę stosowania rozwiązań ponadsektorowych, a także zwiększanie współpracy i usieciowienie różnorodnych partnerów, m.in. takich jak duże przedsiębiorstwa, MŚP, JST, NGO.


Galeria zdjęć:

  • Warsztaty diagnostyczne 11 czerwca 2019 roku
pdf    drukuj    drukuj