trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) - nowe uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami

  Nowa ustawa o odpadach

  W dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), która zastępuje obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.).
  Ustawa o odpadach implementuje przede wszystkim unijną dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów.
  Ustawa wprowadza nowe definicje takie jak: sprzedawca odpadów (dealer), pośrednik w obrocie odpadami (broker) i zapobieganie powstawaniu odpadów. Nieznacznej zmianie ulega również definicja odpadu, której doprecyzowaniu służą: nowe wyłączenia, uznanie substancji/przedmiotu za produkt uboczny oraz nowe pojęcie utraty statusu odpadu. Niektóre dotychczasowe terminy (np. odzysk, recykling) istotnie zmieniono.
  Ustawa reguluje obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, sprzedawców i pośredników w obrocie nimi oraz organów administracji publicznej.

  Z dniem wejścia w życie ustawy o odpadach:

  • Wygasają decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami – brak obowiązku uzyskiwania nowych decyzji. (art. 231 ust. 1).
  • Wygasają decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, z wyjątkiem decyzji łącznych wydanych na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 3 dotychczasowej ustawy o odpadach, które zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (art. 231 ust. 3).
  • Tracą ważność informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami – brak obowiązku składania ww. informacji (art. 231 ust. 2).
  • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane (art. 231 ust. 3).
  • Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów lub zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów nowej ustawy o odpadach (art. 232 ust. 1) i zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowej ustawy o odpadach (art. 232 ust. 2).
  • Wytwórca odpadów, na podstawie art. 45 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, może uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
  • Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak, niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. Utworzenie rejestru ma nastąpić do trzech lat od dnia wejścia w życie nowej ustawy o odpadach. Do wydawania zezwoleń na transport odpadów do czasu utworzenia rejestru, stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 233 ust. 1).
  • Zarządzający istniejącym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach składowiskiem odpadów jest obowiązany złożyć wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy art. 240 ust. 1). Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów wydana na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wygasa z dniem, z którym decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, stanie się ostateczna (art. 240 ust. 3).

  Sprawy wszczęte na podstawie przepisów dotychczasowych i niezakończone przed wejściem w życie nowej ustawy o odpadach - podlegają umorzeniu.