Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - Departament Transportu rozpoczyna BADANIE POTRZEB PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM na potrzeby rozkładu jazdy 2019/20


Przy składaniu wniosków za punkt odniesienia proszę przyjąć rozkład jazdy 2018/19.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie wniosków w okresie od 19 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 roku na załączonym formularzu, na adres e-mail kolej@umww.pl W tytule e-maila prosimy wpisać: BADANIE POTRZEB PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM na potrzeby rozkładu jazdy 2019/20.

Informujemy, że na kształt rozkładu jazdy pociągów wpływa szereg czynników.

Przed złożeniem wniosku o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągów prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 

 • Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie na obszarze województwa realizowane są na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2136 t.j.) oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2117 t.j.).

 • Zadania Organizatora przewozów kolejowych na obszarze województwa wykonuje Marszałek Województwa.

 • Usługi przewozowe na zlecenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego świadczą Operatorzy kolejowi – spółka Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

 • Kolejowe przewozy pasażerskie wykonywane są po infrastrukturze kolejowej, należącej do Skarbu Państwa i zarządzanej przez Zarządcę infrastruktury kolejowej – spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 • Ostateczny kształt rozkładu jazdy pociągów konstruowany jest przez zarządcę infrastruktury kolejowej w oparciu o Regulamin Sieci oraz na podstawie wniosków złożonych przez poszczególnych Przewoźników i Operatorów kolejowych.

 • W trakcie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy PKP PLK S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt do rocznego rozkładu jazdy – tzw. cykle zamknięciowe.

 • Operator świadczący usługi przewozowe na terenie województwa składa do PKP PLK S.A. wnioski do rozkładu jazdy, opracowane na podstawie projektu rozkładu jazdy przygotowanego przez Organizatora przewozów z zachowaniem wymogów określonych w Regulaminie przydzielania tras pociągów na sieci kolejowej PKP PLK S.A. Wnioski muszą być złożone z minimum 9 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku gdy dotyczą nowego rocznego rozkładu jazdy oraz z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku korekty już obowiązującego rozkładu jazdy.

Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu zostanie przeanalizowany pod kątem:

 • wpływu na możliwość zapewnienia dojazdów do/z miejsc pracy i nauki,
 • częstotliwości kursowania pociągów na danej trasie,
 • wpływu na rozkład jazdy innych pociągów regionalnych,

 • możliwości realizacji obiegów taboru oraz pod kątem możliwości finansowych Województw,

 • uzgodnień z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi Województwami.

 


Informujemy, że tut. Urząd zastrzega sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.


pdf    drukuj    drukuj