trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Uprawnienia właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób, którym przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości objętych obszarem ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu

  I. Rodzaje uprawnień oraz tryb i termin dochodzenia ich realizacji

   

  Uchwałą Nr XVI/442/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. utworzono obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 2373). Uchwała weszła w życie w dniu 14 kwietnia 2016 r.

  Powyższa Uchwała została zmieniona Uchwałą NR XXIV/695/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/442/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 7708). Uchwała weszła w życie w dniu 23 grudnia 2016 r.

  Wejście w życie uchwały w sprawie obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu pozwala właścicielom, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości objętych obszarem ograniczonego użytkowania, skorzystać z uprawnień wprost wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), a mianowicie do żądania:

  1. wykupienia nieruchomości lub jej części – jeżeli w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone (art. 129 ust. 1 Prawa ochrony środowiska);
  2. zapłaty odszkodowania za poniesioną szkodę, obejmującą również zmniejszenie wartości nieruchomości, w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości (art. 129 ust. 2 Prawa ochrony środowiska).

  Wymaga podkreślenia, iż zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska – w razie określenia na obszarze ograniczonego użytkowania wymagań technicznych dotyczących budynków szkodą, o której mowa w art. 129 ust. 2 tejże ustawy, są także koszty poniesione w celu wypełnienia tych wymagań przez istniejące budynki, nawet w przypadku braku obowiązku podjęcia działań w tym zakresie.

   

  Roszczenia, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, przysługują właścicielowi oaz użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, a roszczenie wskazane w pkt 2, także osobie, której przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości. Z ww. roszczeniami można wystąpić w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie cytowanej uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

  Obowiązany do wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania, Właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowania lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne.

   

  II. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających lokalizację nieruchomości na terenie ograniczonego użytkowania

   

  Uchwała Nr XVI/442/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu stanowi akt prawa miejscowego będący źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze woj. wielkopolskiego. Załączniki nr 4a, 4b i 4c do ww. uchwały zawierają wykazy działek położonych w „obszarze ograniczonego użytkowania”.

  W świetle powyższego nie jest wymagane wykazanie, iż dana działka zlokalizowana jest w obszarze ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu, gdyż wynika to wprost z ww. załączników do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

  Niezależnie od ww. okoliczności osoba chcąca skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 129 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, może wystąpić do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wydanie zaświadczenia w przedmiocie położenia danej nieruchomości.

  Zaświadczenia wydawane są w trybie przepisów Działu VII (art. 217-220) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), najpóźniej w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

  Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien spełniać wymogi formalne podania, tj. zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie, a także własnoręczny podpis.

  W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika, pełnomocnik jest obowiązany przedłożyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.

   

  Wnioski należy składać w sekretariacie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, część A, pokój nr 1048) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Departamentu, ewentualnie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

  Wydanie zaświadczenia oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlegają obowiązkowi opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł od każdej z ww. czynności. Wobec powyższego, do wniosku należy dołączyć oryginał, urzędowo poświadczony odpis dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

  Opłatę należy wnieść na nw. rachunek:

   

  Urząd Miasta Poznania Wydział Finansów
  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

  PKO Bank Polski S.A.

  Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


  Galeria zdjęć: