SEJMIK W 20-LECIE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA


Obradujący 4 czerwca wielkopolski sejmik przyjął okolicznościowe stanowisko z okazji 20. rocznicy utworzenia samorządu województwa, a także uchwałę wyrażającą wolę ustanowienia sztandaru województwa wielkopolskiego oraz zasad jego używania i stosowania.
– To będzie jeszcze jeden symbol naszej wspólnoty samorządowej – mówiła przewodnicząca sejmiku Zofia Szalczyk. – Przygotowanie odpowiedniego wzoru sztandaru zajmie nieco czasu, ale chcemy dziś symbolicznie wyruszyć w tę drogę.
Oba dokumenty zostały przyjęte przez aklamację.
Treść rocznicowego stanowiska, które publikujemy poniżej, odczytał Jan Grzesiek – jedyny spośród obecnych radnych zasiadający w sejmiku województwa nieprzerwanie od początku jego istnienia.

W dniu 5 czerwca 1998 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił pakiet ustaw inicjujących ostatni etap reform administracyjnych i ustrojowych Państwa Polskiego. Przyjęciem ustaw: o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa oraz o administracji rządowej w województwie, a następnie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. wprowadzającej zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa rozpoczął się kolejny etap decentralizacji administracji publicznej w Polsce. Istota zmian polegała między innymi na przyznaniu samorządom województw statusu samodzielnego podmiotu polityki przestrzennej i regionalnej. W wyniku powyższych reform, mieszkańcy historycznych ziem Wielkopolski stali się częścią wspólnoty samorządowej, zwanej odtąd Województwem Wielkopolskim.
Dwie dekady funkcjonowania samorządu województwa to okres na tyle długi, by można było dostrzec skutki wprowadzonych rozwiązań. W 20. rocznicę uchwalenia ww. pakietu ustaw pragniemy wyraźnie zaakcentować, iż bilans osiągnięć Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest ogromny. Warto o tym mówić i dyskutować. To także czas pozwalający na sformułowanie propozycji korekt, wynikających z zaobserwowanych problemów.
Pragniemy podkreślić, iż realizacja podstawowych zadań samorządu województwa, w tym sprawowanie władzy publicznej na poziomie wspólnoty regionalnej może odbywać się jedynie poprzez współdziałanie wszystkich uczestników życia publicznego, a więc zarówno władzy publicznej rządowej i samorządowej, jak i przedsiębiorców i społeczeństwa obywatelskiego, a samorząd terytorialny stanowi gwarancję ww. współpracy.
Wyrażamy uznanie dla wszystkich osób, które angażowały się w prace Samorządu Województwa Wielkopolskiego na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców naszego Regionu oraz podjęły trud sprawowania władzy publicznej, a także odpowiedzialności za jej rezultaty.
Ponadto pragniemy podziękować za dotychczasową współpracę samorządowcom wielkopolskich gmin i powiatów oraz zachęcić do dalszego, pogłębionego współdziałania w interesie mieszkańców Wielkopolski i Rzeczypospolitej Polskiej.


Galeria zdjęć:

  • SEJMIK W 20-LECIE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
  • SEJMIK W 20-LECIE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
pdf    drukuj    drukuj