trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Projekt uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Śremie

    Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przystępuje do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Śremie.

    Prośbę o nadanie statutu przesłała do Departamentu Dyrektor Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Śremie. Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 roku, poz.711.), statut oraz zmiany statutu podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

    Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy, w przypadku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Śremie jest podmiot lub organ, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Kompetencje do utworzenia wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, jakimi są także SP ZOZ-y, zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, przysługują Sejmikowi Województwa.

    Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Śremie, zostanie przekazana celem konsultacji do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej „Radą”. Po uzyskaniu opinii Rady, projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Śremie będzie przedstawiony Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie zostanie przedłożony pod obrady Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.