Proinwestycyjny budżet dla Wielkopolski na 2020 rok przyjęty! Rekordowe 2 miliardy dla rozwoju regionu


Budżet Województwa na rok 2020 po autopoprawkach to dochody w wysokości ponad 1,9 miliarda złotych, a wydatki kształtują się na poziomie 2,1 miliarda złotych. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na drogi – 360,3 mln zł, ochronę zdrowia – 349,9 mln zł oraz pasażerskie przewozy kolejowe – 205,2 mln zł. Zaproponowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego budżet został przyjęty przez radnych podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 20 grudnia 2019 roku.

Marszałek Marek Woźniak podkreśla: „Na inwestycje przeznaczamy 51%, co sprawia że jest to najbardziej proinwestycyjny budżet w historii naszego samorządu. Będzie to także budżet proobywatelski i prospołeczny, bo konsekwentnie wspieramy sektor NGO. To budżet, którego wypracowanie wymagało od nas naprawdę solidnej pracy i odpowiedzialności”.

Głównymi źródłami dochodów są wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych CIT i PIT w wysokości 841,3 mln zł - co stanowi 43,9% dochodów ogółem - i dochody z dotacji celowych przeznaczonych na programy unijne w wysokości 762,0 mln zł, stanowiące 39,8% dochodów.

Wartym podkreślenia jest fakt, że w przyszłym roku wydatki majątkowe wzrosną o 29,2%, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2019 roku. Najwięcej funduszy województwo przeznaczy na rozwój infrastruktury drogowej, w tym m.in. na budowę obwodnic Gostynia i Wronek, rozbudowę drogi wojewódzkiej 190 w okolicach Krajenki, rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa, a także budowę mostu przez Wartę w Rogalinku.
Wśród wydatków bieżących dominują dofinasowania dla przewozów pasażerskich i Poznańskiej Kolej Metropolitalnej (221 mln zł) oraz dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (121,7 mln zł).

217,6 mln zł w przyszłym roku przeznaczonych zostanie na prace związane z budową Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Dodajmy, że zaplanowane na lata 2018 -2021 prace przebiegają zgodnie z planem, a łącznie są warte 426,8 mln zł. Pozostałe ważniejsze inwestycje z zakresu ochrony zdrowia dotyczą Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie, czy Wojewódzkich Szpitali Zespolonych w Kaliszu i Koninie.

Wśród wydatków majątkowych w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego – wartych 34,8 mln zł – możemy wyróżnić adaptację budynków przy ul. Taczaka w Poznaniu na potrzeby Polskiego Teatru Tańca, rozbudowę i przebudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Domu Kultury Oskard, Modernizację Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej oraz przebudowę i modernizację budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Zmodernizowana zostanie także scena główna Teatru Wielkiego w Poznaniu.

Inwestycje obejmą także jednostki oświatowe: WSCKZiU nr w Poznaniu, Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, Publiczną Bibliotekę Publiczną w Kaliszu, a także realizację projektu ODN w Poznaniu. Całość warta jest blisko 42 mln zł.

Nowościami w zapisach budżetu są środki na pilotażowy program in vitro w regionie oraz prace związane z powstaniem przestrzeni roboczo zwanej Centrum Muzyki, czyli siedziby Filharmonii Poznańskiej.

Nadwyżka operacyjna (dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wyniesie 246,5 mln zł.

Budżet zamknie się deficytem w wysokości 197mln zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji oraz poprzez zaciągnięcie kredytu i pożyczek.

Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.


Galeria zdjęć:

  • Proinwestycyjny budżet dla Wielkopolski na 2020 rok przyjęty! Rekordowe 2 miliardy dla rozwoju regionu
pdf    drukuj    drukuj