trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Program wydarzeń towarzyszących/Program of accompanying events

   

  WERNISAŻ WYSTAWY „POZNAJ SĄSIADA" - 30 KWIETNIA 2014 R., GODZ. 17:00 - PLAC WOLNOŚCI

  Wystawa organizowana w ramach projektu fotograficzno-społecznego „Poznaj sąsiada"
  Wystawa „Poznaj sąsiada" poświęcona będzie obcokrajowcom mieszkającym w Poznaniu i składać się będzie z 24 wielkoformatowych zdjęć. Bohaterowie wystawy to obcokrajowcy, którzy wybrali Poznań jako swoje miejsce do życia. Fotograf Stepan Rudyk fotografował ich w bliskim im samym otoczeniu – w pracy, w domu, podczas realizowania swojego hobby. W efekcie powstały zdjęcia, które mają na celu zaakcentowanie faktu zamieszkania obcokrajowców w Poznaniu i ich szczęśliwe życie w stolicy Wielkopolski. Wystawa potrwa do 15 maja 2014 roku. Wstęp wolny.

  Organizatorzy wystawy:
  Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Polska – Ukraina"
  Biuro Prezydenta Miasta Poznania
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Estrada Poznańska

  Partner:
  International Poznań

  Patronat:
  Wielkopolski Korpus Konsularny

   

  PREMIERA FILMU „CUD HISTORII" - 30 KWIETNIA 2014 R., GODZ. 18:30 - MULTIKINO STARY BROWAR, SALA NR 5

  Film Katarzyny Kolendy-Zaleskiej, pokaz premierowy na obszarze całej Polski (przekaz na żywo z Kina Kultura w Warszawie)
  Film dokumentalny „Cud historii" w reżyserii Katarzyny Kolendy-Zaleskiej przypomina okoliczności wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Pokazuje tło społeczne i historyczne tego wydarzenia, oraz zmiany jakie nastąpiły w naszym kraju przez ostatnie 10 lat. Dokument zawiera rys historyczny, archiwalia jak i wypowiedzi kluczowych europejskich i polskich polityków. Twórcy liczą na wywołanie społecznej dyskusji skłaniającej do zastanowienia się nad sytuacją Polski na arenie międzynarodowej, nad zmianami jakie wejście Polski w szeregi krajów członkowskich spowodowało w różnych sferach życia Polaków, politycznej, gospodarczej, kulturowej. Film będzie stanowił swoisty bilans zysków i strat jakie przyniosło Polsce ostatnie 10 lat. Twórcy nie ograniczają się wyłącznie do przeszłości i teraźniejszości. W finale filmu stawiają pytania o przyszłość Unii Europejskiej – o czym dyskutują teraz obywatele od Lizbony po Warszawę – oraz o przyszłość, rolę Polski i polskich obywateli w kształtowaniu tej przyszłości. Producentem filmu jest Polski Instytut Sztuki Filmowej, EarlGrey, a koproducentem – telewizja TVN.
  Premiera filmu odbędzie się 30 kwietnia w warszawskim kinie Kultura, z udziałem najwyższych władz państwowych, w tym Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z Małżonką. W kinach w całej Europie premierę oraz sam film oglądać będą na specjalnych kinowych pokazach goście marszałków województw oraz goście ok. 30-tu polskich ambasad i konsulatów. Relację na żywo z premiery będzie można zobaczyć w TVN24. W Poznaniu pokaz premierowy z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka rozpocznie się 30 kwietnia br. o godzinie 18:30 w Multikinie Stary Browar w sali nr 5. Wstęp za zaproszeniem.

   

  PIKNIK EUROPEJSKI - 1 MAJA 2014 R., GODZ. 13:00 – 18:00 - PLAC WOLNOŚCI

  Piknik Europejski organizowany przez Departament Polityki Regionalnej UMWW i współfinansowany ze środków Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RP
  Jedną z najbardziej interesujących części obchodów 10-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej będzie Piknik Europejski organizowany przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 1 maja 2014 r. w godzinach 13:00 18:00 na Placu Wolności w Poznaniu, który zainauguruje „Oda do radości" w wykonaniu dudziarzy ze Szkocji i Wielkopolski. Piknik obejmie cztery tematyczne strefy – zdrowia, wiedzy, radości i smaku – podzielone wewnętrznie na pomniejsze stanowiska aktywności i informacji.
  W strefie zdrowia będzie można skorzystać ze 100 stacjonarnych rowerów treningowych, zmierzyć swoją wydolność oraz tętno. Dla miłośników jazdy rowerowej przygotowano pięciogodzinny maraton spinningowy. W strefie wiedzy nie zabraknie informacji na temat Unii Europejskiej oraz państw, które razem z Polską do niej przystąpiły, pojawi się także możliwość skorzystania z „żywej biblioteki", czyli porozmawiania o sprawach europejskich z ekspertami i przedstawicielami różnych państw. W strefie radości znajdą się takie atrakcje jak: gry wykorzystujące bezprzewodowe czujniki ruchu, futurystyczny pojazd poruszający się wbrew prawom fizyki oraz nauka tańca przez profesjonalnego instruktora. Strefa smaku zaś na pewno przyciągnie chętnych, którzy chcieliby zobaczyć na własne oczy jak powstają europejskie przysmaki. Z kolei w dniach 1-11 maja 2014 r. około 20 beneficjentów będzie prezentowało swoje projekty, które udało się zrealizować dzięki unijnym dotacjom, w tym dzięki Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 2007-2013. Dla odwiedzających przygotowano specjalne zniżki, gratisy, degustacje. Wstęp wolny.

   

  GALA EUROPEJSKA - 1 MAJA 2014 R., GODZ. 18:00 – 20:00 - PLAC WOLNOŚCI

  Gala Europejska organizowana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka we współpracy z Wojewodą Wielkopolskim Panem Piotrem Florkiem
  W ramach świętowania 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 1 maja 2014 r. o godzinie 18:00 na Placu Wolności w Poznaniu rozpocznie się Gala Europejska – wyjątkowy koncert pod dyrekcją Zbigniewa Górnego, organizowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Wojewodą Wielkopolskim, stanowiący muzyczną podróż przez kraje i regiony zjednoczonej Europy.
  Na koncercie, który otworzą krótkie wystąpienia Pana Marszałka Marka Woźniaka i Pana Wojewody Piotra Florka, wystąpią ogólnopolskie gwiazdy reprezentujące różne pokolenia i gatunki muzyczne, m.in. Hanna Śleszyńska, Robert Rozmus, Kuba Badach Ewa Jach, Żuki r'r Band, John James czy Mezo. Gospodarzami wieczoru na scenie staną się zaś znani i lubiani prezenterzy – Piotr Gąsowski i Katarzyna Skrzynecka, którzy prócz finezyjnej konferansjerki, zaprezentują także swoje talenty aktorskie i muzyczne. Około godz. 20:00, podczas finału Gali Europejskiej, goście i publiczność wraz z Panem Marszałkiem Markiem Woźniakiem i Panem Wojewodą Piotrem Florkiem odśpiewają wspólnie hymn Unii Europejskiej, „Odę do radości". Wstęp wolny.

   

  "MEET THE NEIGHBOUR" EXHIBITION VERNISSAGE - 30 April 2014, 5:00 p.m. - PLAC WOLNOŚCI (LIBERTY SQUARE)

  The exhibition is organized within the scope of the photographic and social project "Meet the neighbour" ("Poznaj sąsiada")

  The exhibition "Meet the neighbour" will be devoted to foreigners living in Poznan and will consist of 24 large-format photographs. Heroes of the exhibition are foreigners who have chosen Poznan as a place to live. Photographer Stepan Rudyk photographed them in their close environment - at work, at home, while doing their hobbies. As a result, he made photos which are to emphasize the fact of residence of foreigners in Poznan and their happy life in the capital of Wielkopolska region. The exhibition runs until 15 May 2014. Admission is free.

  Organizers of the exhibition:
  „Poland – Ukraine" Social and Cultural Association
  Mayor of Poznań Office
  Marshal Office of the Wielkopolska Region
  Estrada Poznańska

  Partner:
  International Poznań

  Patronage:
  Wielkopolska Consular Corps

   

  "MIRACLE OF HISTORY" PREMIERE - 30 April 2014 at 6:30 p.m. - MULTIKINO STARY BROWAR CINEMA, ROOM NO 5

  The premiere of the film by Katarzyna Kolenda-Zaleska across Poland (live transmission from Kino Kultura cinema in Warsaw)
  The documentary film "Miracle of history" directed by Katarzyna Koleda-Zaleska recalls the circumstances of Poland's accession to the European Union in 2004. It shows the social and historical background of the events and changes that occurred in our country over the last 10 years. The document includes a historical overview, archives and speeches of key European and Polish politicians. The movie makers count on the public discussion and reflection on the situation of Poland in the international arena, the changes that Poland's entry into the rank of the Member State has brought in different spheres of the Poles' lives - political, economic, cultural. The film will be a sort of balance of gains and losses of Poland over the last 10 years. The movie makers are not limited to the past and present. The film also poses questions about the future of the European Union – what is currently discussed by citizens from Lisbon to Warsaw - and the future role of Poland and the Polish citizens in shaping the future. The movie is produced by the Polish Film Institute, EarlGrey, and co-producer - TVN .
  The film's premiere will be held on April 30 in the Warsaw Kino Kultura cinema with the participation of the highest state authorities, including the President of the Republic of Poland Bronislaw Komorowski and the First Lady. In cinemas across Europe the premiere of the film will be watched during special cinema screenings by guests of regions' marshals and guests of approximately 30 Polish embassies and consulates. Live coverage of the event will be shown in TVN 24. In Poznan, the premiere with participation of the Marshal of the Wielkopolskia Region Marek Wozniak will begin on April 30 at 6:30 p.m. in Multikino Stary Browar Cinema in room No 5. Admission by invitation.

   

  THE EUROPEAN PICNIC - 1 MAY 2014, 1:00 - 6:00 p.m. - PLAC WOLNOŚCI (LIBERTY SQUARE)

  European Picnic organized by the Department of Regional Policy of the Marshal Office of the Wielkopolska Region and co-funded by the Ministry of Infrastructure and Development of the Republic of Poland
  One of the most interesting parts of the celebrations of the 10th anniversary of the Polish presence in the European Union will be the European Picnic, which will be organized by the Regional Policy Department of the Marshal Office of the Wielkopolska Region on 1 May 2014 from 1:00 to 06:00 at Plac Wolności (Liberty) square in Poznań. The event will be inaugurated by "Ode to Joy" performed by pipers from Scotland and Wielkopolska. Picnic will cover four thematic areas - health, knowledge, joy and flavor - divided internally into smaller stands of activity and information.
  In the area of health you will be able to take advantage of the 100 stationary bikes workout, check your endurance and heart rate. For the cycling lovers five-hour spinning marathon is prepared. In the area of knowledge there will be a lot of information about the European Union and countries which together with Poland joined the EU. One will be also able to benefit from a "living library", namely talk about European issues with experts and representatives of different countries. In the zone of joy there will be activities available such as games consisting in using wireless motion sensors, futuristic vehicle running contrary to the laws of physics and dance lesson held by a professional dance instructor. Zone of taste will certainly attract those who would like to see with their own eyes how the European cuisine is prepared. In addition, on 1-11 May 2014 about 20 beneficiaries will present their projects, which could be realized thanks to the EU grants, including Wielkopolska Regional Operational Programme 2007-2013. For visitors special discounts, freebies, tastings are prepared. Admission is free.

  EUROPEAN GALA - 1 MAY 2014 6:00 - 8:00 p.m. - PLAC WOLNOŚCI (LIBERTY SQUARE)

  European Gala organized by the Marshal of the Wielkopolska Region Mr. Marek Wozniak in cooperation with Mr. Piotr Florek the Governor of the Wielkopolska Region.
  As a part of celebrations of the 10th anniversary of Poland's accession to the European Union on 1 May 2014, 6:00 p.m. at Plac Wolności (Liberty) square in Poznan, the European Gala - a special concert conducted by Zbigniew Górny, organized by the Marshal of the Wielkopolska Region in cooperation with the Governor of the Wielkopolska Region will be held. The Gala will be a musical journey through the countries and regions of the united Europe.
  The concert will be opened with brief speeches of Marshal Marek Wozniak and Governor Piotr Florek. Then, the nationwide celebrities representing various generations and musical genres, including Hanna Śleszyńska, Robert Rozmus, Kuba Badach, Ewa Jach, Beetles r'r Band, John James and Mezo will appear on the stage. The event will be hosted by well known and popular presenters - Piotr Gąsowski and Katarzyna Skrzynecka, who, apart from their outstanding presentation skills, will also reveal their talents for acting and music. Around 8.00 p.m., during the final of the European Gala, guests and the audience with Marshal Marek Wozniak and Governor Piotr Florek will sing together the European Union anthem - "Ode to Joy". Admission is free.