trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego

    Rozpoczęcie procedury ankietyzacji przez firmę Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o.

    Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 25 stycznia br. o przystąpieniu do prac nad opracowaniem dokumentu „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego” wraz z planem inwestycyjnym (dalej WPGO), opublikowanym w zakładce Ogłoszenia na stronie www.bip.umww.pl uprzejmie informuję o rozpoczęciu przez Wykonawcę, firmę Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o., procedury ankietyzacji na potrzeby opracowania WPGO.

    Celem dotarcia do jak najszerszego grona podmiotów działających w zakresie gospodarki odpadami, zamieszczamy poniżej komplet ankiet, które należy wypełnić i odesłać w formie elektronicznej (wyłącznie w formacie Excel) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2024 r. na adres: wpgo@lemitor.com.pl

    Zgodnie z art. 35 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), warunkiem dopuszczalności finansowania budowy, rozbudowy lub modernizacji instalacji przeznaczonych do przetwarzania odpadów komunalnych ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest ich ujęcie w planie inwestycyjnym, a warunek ten nie dotyczy tylko instalacji do recyklingu odpadów.