Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektów uchwał Sejmiku w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw


Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przystąpieniu do opracowania następujących projektów uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:

 1. w sprawie wprowadzenia, na obszarze Gminy Miejskiej Poznań, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
 2. w sprawie wprowadzenia, na obszarze Gminy Miejskiej Kalisz, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
 3. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego (z wyłączeniem miasta Kalisza oraz miasta Poznania), ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Wobec powyższego, od dnia 13 września do dnia 4 października 2017 r. włącznie, zapewnia się  możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentów.

Wersje elektroniczne projektów uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wersje papierowe projektów dostępne są w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, część A, pok. 1052), w godzinach pracy Departamentu.

Uwagi lub wnioski można składać w następujących formach:

 1. pisemnej – poprzez wypełnienie i przesłanie na adres:
  Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
  – formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579) – poprzez uzupełnienie i przesłanie – na adres e -mail: pop@umww.pl – formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia;
 3. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Środowiska.

 Spotkania informacyjne w ramach procedury zapewnienia udziału społeczeństwa odbędą się w dniach:

 1. 28.09.2017 r. w Poznaniu – godz. 10.00 oraz godz. 16.00 – Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Sala konferencyjna część B, piętro10.
 2. 29.09.2017 r. w Wągrowcu – godz. 10.00 – Hotel Pietrak, ul. Kościuszki 47, 62-100 Wągrowiec.
 3. 2.10.2017 r. w Kaliszu – godz. 10.30 – Kompleks restauracyjny Aljo, ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz.

Uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


pdf    drukuj    drukuj