trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O zwolnieniach w OLK

    Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w dniu 10 grudnia 2009 r.
    Członkowie komisji przyjęli pozytywną opinię w sprawie projektu regionalnego budżetu na 2010 rok w działach: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, wraz z autopoprawką zarządu oraz informacją o stanie mienia województwa. Opinię przyjęto z wnioskiem o przeniesienie kwoty 3 mln zł, zapisanej na poszerzenie działalności ginekologiczno-położniczej (zakup kontenerowego systemu bloku operacyjnego dla Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu) do rezerwy budżetowej, co uzasadniono koniecznością rozpatrzenia innych rozwiązań trudnej sytuacji tego szpitala.
    Radni zapoznali się z informacjami na temat procesu likwidacji SPZOZ Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu (dyskusja, z udziałem związkowców oraz likwidatora jednostki, dotyczyła głównie wypowiedzeń wręczanych byłym pracownikom OLK przez dyrektora POSUM) oraz o sytuacji finansowej Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku.
    Zaopiniowano pozytywnie także projekt uchwały sejmiku w sprawie kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych kwot z Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.