trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej) i turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2019 roku

  Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje jednostki samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego o możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację zadań własnych w dziedzinie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej oraz turystycznej.

  ZAKRES MERYTORYCZNY REALIZOWANYCH ZADAŃ:
  Dofinansowaniem mogą zostać objęte zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury:

  1. lekkoatletycznej, np. bieżnie okólne, bieżnie proste, skocznie, rzutnie oraz inne urządzenia lekkoatletyczne.
   Priorytetowo będą traktowane wnioski z jednostek, które zostały zakwalifikowane do Programu lekkoatletycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (tzw. „Orliki Lekkoatletyczne”).
  2. okołoszlakowej, służącej rozwojowi turystyki kwalifikowanej, np. przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty turystyczne, oznakowanie turystyczne oraz nakłady inwestycyjne podnoszące atrakcyjność turystyczną danego środowiska.
   Priorytetowo traktowane będą wnioski dot. dofinansowania zadań realizowanych na/w pobliżu:
  • Wielkiej Pętli Wielkopolski,
  • Wielkopolskiego Sytemu Szlaków Pieszych / Rowerowych,
  • Szlaku Piastowskiego.

  DOSTĘPNE ŚRODKI FINANSOWE:
  W budżecie województwa wielkopolskiego w 2019 r. zaplanowano poniższe kwoty:

  1. 1 500 000 zł – na zadania dot. infrastruktury sportowej,
   Klasyfikacja budżetowa: dział 926, rozdział 92601, § 6300.
  2. 200 000 zł – na zadania dot. infrastruktury turystycznej.
   Klasyfikacja budżetowa: dział 630, rozdział 63003, § 6300.

   

  Beneficjentami ww. środków mogą być jedynie
  jednostki samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego.

  Powyższe kwoty stanowią całkowitą pulę środków na realizację zgłoszonych zadań,
  a nie – kwotę dofinansowania pojedynczej inwestycji.

   

  POZIOM DOFINANSOWANIA:
  Wysokość otrzymanej pomocy finansowej, pochodzącej z budżetu województwa wielkopolskiego, nie może przekroczyć 50% kosztów całkowitych zadania. Pozostałe środki muszą być zabezpieczone przez Wnioskodawcę – JST i ewentualnych partnerów.

  KRYTERIA OCENY:
  Wnioski ocenie będą wg kryteriów:

  1. w zakresie infrastruktury sportowej:
  • znaczenie obiektu dla środowiska sportowego,
  • miejsce jednostki samorządu terytorialnego w Państwowym Systemie Sportu Młodzieżowego,
  • planowany udział finansowych środków własnych w realizowane zadanie,
  • udział środków finansowych z innych źródeł (w tym udział partnerów lub sponsorów),
  • zasoby rzeczowe i kadrowe wnioskodawcy potrzebne do realizacji zgłoszonego zadania,
  • wskaźnik dochodów podatkowych JST;
  1. w zakresie infrastruktury turystycznej:
  • zgodność zadania ze „Strategią rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”,
  • dostępność obiektu i ich położenie na/w pobliżu szlaków turystycznych o znaczeniu wojewódzkim,
  • proponowana jakość wykonania zadania i przewidywany efekt jego realizacji,
  • planowany udział finansowych środków własnych w realizowane zadanie,
  • udział środków finansowych z innych źródeł (w tym udział partnerów lub sponsorów),
  • zasoby rzeczowe i kadrowe wnioskodawcy potrzebne do realizacji zgłoszonego zadania.

  WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
  Do wniosku należy dołączyć:

  • wypis z księgi wieczystej bądź oświadczenie władz wnioskującej jednostki, że teren (względnie nieruchomość) stanowi jej własność,
  • wypis z uchwały budżetowej (numer i dzień podjęcia uchwały oraz fragment dotyczący przedmiotowego zadania) lub w przypadku gdy uchwała budżetowa będzie podjęta po terminie naboru wniosków należy dołączyć oświadczenie o terminie dostarczenia stosownego wyciągu oraz kwocie, która będzie zabezpieczona w budżecie jednostki wnioskującej,
  • kosztorys przetargowy lub kosztorys inwestycyjny, jeśli na zadanie nie będzie ogłaszany przetarg,
  • kserokopia zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawnego etc. lub oświadczenia o terminie dostarczenia wymaganego dokumentu,
  • ewentualne deklaracje sponsorów/partnerów zadania,
  • oświadczenie o wyborze wykonawcy wraz z terminem przekazania placu budowy,
  • oraz wszelkie inne dokumenty pozwalające określić zakres i stan zaawansowania zgłaszanego zadania.

  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
  Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą wyłącznie w wersji papierowej w terminie do
  8 marca 2019 r. (decyduje data wpływu) pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Kancelaria Ogólna), al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

  Wnioski złożone po ww. terminie będą rozpytywane jedynie w przypadku dostępności środków budżetowych.

  PRZYZNANIE WSPARCIA:
  Decyzję o wyrażeniu zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego podejmuje Sejmik Województwa Wielkopolskiego w formie uchwały.

  Ogłoszenie wyników naboru wniosków (złożonych do 8 marca 2019 r.) odbędzie się na koniec kwietnia 2019 r.

  Warunkiem przyjęcia wniosku jest zakończona procedura przetargowa, wraz z wyłonieniem wykonawcy.

  KONTAKT:
  Szczegółowych informacji nt. pomocy finansowej dla JST udzielają pracownicy Departamentu Sportu i Turystyki UMWW pod numerami telefonów:

  • +48 61 626 68 45/46 - w zakresie infrastruktury sportowej,
  • +48 61 626 68 59 - w zakresie infrastruktury turystycznej,

  w godzinach: 8:00-15:00.