Nabór do udziału w studium profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w społecznościach lokalnych – strategia


Zauważając potrzebę i realizując zadania zawarte w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017, Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zaplanował w 2016 roku, dla przedstawicieli z terenu województwa możliwość udziału w Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych – STRATEGIA. Szkolenie stanowi kolejny, bo już trzeci, cykl Studium, którego realizatorem jest ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych w Warszawie.

Studium składa się z trzech sesji, realizowanych podczas czterodniowych zjazdów w następujących terminach: 25-28 kwietnia br. (I sesja), 30 maja -2 czerwca br. (II sesja) oraz 5 – 8 września br. (III sesja), odbywających się w siedzibie ETOH w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 6.

Do udziału w Studium zapraszamy Pełnomocników/Koordynatorów ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z terenu Województwa Wielkopolskiego, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu województwa lub inne wskazane osoby realizujące działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w lokalnej społeczności. Maksymalna liczba uczestników wynieść może 38 osób.

Studium przygotowuje do profesjonalnego zajmowania się profilaktyką uzależnień w społecznościach lokalnych. Po jego ukończeniu absolwent będzie m.in.:

  • potrafił samodzielnie przygotować prawidłowy pod względem merytorycznym i metodologicznym projekt gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii z uwzględnieniem najnowszej wiedzy;
  • znał przepisy prawne użyteczne z punktu widzenia realizacji gminnych programów, wydatkowania środków finansowych i przygotowywania uchwał;
  • potrafił budować społeczne i polityczne poparcie dla działań podejmowanych w obszarze roz-wiązywania problemów alkoholowych;
  • posiadał wiadomości niezbędne do organizowania na szczeblu lokalnym pomocy dla osób uza-leżnionych i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Każdy uczestnik Studium musi wziąć udział we wszystkich trzech sesjach, aby uzyskać certyfikat o jego zakończeniu, nie ma możliwości zmiany uczestnika wytypowanego przez daną gminę w trakcie realizacji Studium. W przypadku braku możliwości udziału w jednej z kolejnych sesji przez uczestnika, uczestnik lub gmina wyznaczająca go do udziału, ponosi koszty związane z udziałem w opuszczonej sesji w terminie innym niż terminy zaplanowane dla Województwa Wielkopolskiego, celem zakończenia całości szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia uczestnik lub gmina wyznaczająca go do udziału, dokonują zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, związanych z jego udziałem w szkoleniach do momentu złożenia rezygnacji.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego poniesie następujące koszty dotyczące udziału w szkoleniu tj.: zakwaterowania (pobyt i wyżywienie oraz bufetu kawowego – 7 razy w ciągu jednej sesji), koszty zajęć i materiałów dydaktycznych wraz z zabezpieczeniem sal, programu integracyjno-profilaktycznego podczas każdej sesji, transportu na trasie Dworzec PKP – Fundacja ETOH – Dworzec PKP pierwszego i ostatniego dnia każdej sesji, ubezpieczenia uczestników oraz opieki i nadzoru merytorycznego nad wszystkimi uczestnikami szkolenia.

Koszty delegacji i transportu do Warszawy (w obie strony) winny zostać sfinansowane przez jednostkę delegującą uczestnika.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wynoszącą 38, o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje termin jego zgłoszenia. Osoby zainteresowane udziałem w Studium proszę o potwierdzenie uczestnictwa w całym projekcie poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia drogą elektroniczną na e-mail: hanna.waszak@umww.pl (zawierającego szczegółowe dane kontaktowe, w tym numer telefonu i/lub faksu, email). Ostateczny termin zgłoszeń upływa 18 kwietnia br.

ORGANIZATORZY:
ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych w Warszawie Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu


pdf    drukuj    drukuj