trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Podstawy prawne

  Wybrane przepisy regulujące funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. – o infrastrukturze informacji przestrzennej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 214).
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. - o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2070 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r.w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1322)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1412)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych (Dz. U. z 2011r. Nr 222 poz. 1328).

  Wykaz obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii dostępny jest również na stronie http://www.gugik.gov.pl/prawo

  Strona główna Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK Poznań)