trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Urząd Marszałkowski w Poznaniu otwarty na różnorodność

  *15 kwietnia 2019 roku Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego w Urzędzie Marszałkowskim podpisał – w obecności Marzeny Strzelczak, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu - Kartę Różnorodności.*

  „Zdecydowaliśmy się przyjąć Kartę Różnorodności z jednej strony jako zobowiązanie, z drugiej jako narzędzie do tego, by zmierzyć się z tematyką działań antydyskryminacyjnych w Urzędzie. Robimy to od bardzo dawna, staramy się prowadzić tak kwestie pracownicze, aby unikać jakichkolwiek elementów, które można by uznać za dyskryminację z powodu wieku, płci czy innych czynników” – mówi Marszałek Marek Woźniak.

  Marzena Strzelczak podkreśliła, że „Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana i promowana przez Komisję Europejską, realizowana obecnie w 24 krajach Unii Europejskiej. Celem tego przedsięwzięcia jest także to, by każda osoba czuła się potrzebna i szanowana w miejscu pracy”.

  O korzyściach płynących z implementacji Karty Różnorodności mówiła też Marta Mazurek, zajmująca się w Urzędzie Marszałkowskim polityką równości i różnorodności. Podkreśliła fakt, że „karta obejmuje te idee, które są wartościami demokratycznymi i są ważne dla Unii Europejskiej. Przyjęcie dokumentu to również silny sygnał z serca Województwa Wielkopolskiego, z Urzędu Marszałkowskiego, dla innych organizacji samorządowych w regionie, dla których te wartości są istotne”.

  W Polsce Karta została przyjęta w 2012 roku podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Została wówczas objęta patronatem honorowym Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem Karty jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Do końca 2018 r. przyjęło ją 246 polskich organizacji, firm i instytucji, w tym 12 jednostek samorządu terytorialnego.
  Karta jest pisemną deklaracją, przyjmowaną przez organizacje, firmy i instytucje, które zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia, działają na rzecz spójności i równości społecznej.
  Przyjmują Kartę Różnorodności organizacja zobowiązuje się do:
  • tworzenia atmosfery i rozwijania kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla różnorodności, poprzez włączanie zarządzania różnorodnością, kwestii zarządzania wiekiem i równości płci do wszystkich adekwatnych polityk i procedur stosowanych w naszej organizacji;
  • wprowadzenia instytucjonalnych, wewnątrzzakładowych rozwiązań w celu rozwoju równego traktowania, w tym wskazania osoby lub zespołu koordynującego przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy;
  • wypracowania i wdrożenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym, ochrony przed mobbingiem oraz ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem;
  • wprowadzenia monitoringu antydyskryminacyjnego oraz antymobbingowego, a także cyklicznej edukacji na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, w celu podnoszenia świadomości i wiedzy na ten temat poprzez szkolenia, warsztaty i działania skierowane odpowiednio do wszystkich osób zatrudnionych, w tym w szczególności do kadry zarządzającej;
  • prowadzenia dialogu z osobami zatrudnionymi na temat przyjętej polityki zarządzania różnorodnością oraz informowania interesariuszy firmy – w szczególności osób zatrudnionych, ale także klientów/ek, współpracowników/ek, partnerów biznesowych, akcjonariuszy, dostawców i podwykonawców – o stosowaniu modelu zarządzania różnorodnością oraz rezultatach takiego podejścia;
  • corocznego raportowania na temat podjętych działań i ich praktycznych rezultatów;
  • promowania i upowszechniania zarządzania różnorodnością w Polsce (z założeń Karty Różnorodności).
  Karta Różnorodności stanowi odpowiedź na wyzwania, przed jakimi stają pracodawcy, które wiążą się ze zmianami demograficznymi, czyli starzeniem społeczeństwa czy koniecznością dostosowania się do potrzeb pracowników do tej pory nieobecnych na rynku pracy. Jak wskazują badania wśród sygnatariuszy Karty w Polsce i Europie, systematyczne wdrażanie jej założeń przyczynia się do poprawy atmosfery w organizacji, przyciągania i utrzymywania utalentowanych osób, pozyskiwania większej różnorodności klientów i polepszenia kontaktów z nimi oraz budowania lojalności pracowników wobec organizacji a także sprzyja innowacyjności i zwiększa konkurencyjność firm.
  Podpisanie Karty Różnorodności jest opowiedzeniem się po stronie wartości takich jak otwartość na różnorodność, wspieranie zasad równego traktowania i niedyskryminacji, dążenie do zapewnienia wszystkim osobom równych szans rozwoju i wykorzystania swojego potencjału. Przyłączając się do inicjatywy, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w jeszcze szerszym zakresie będzie realizował działania na rzecz wyrównywania szans i tworzenia otwartych na różnorodność miejsc pracy. Jako instytucja samorządowa staje się promotorem tych wartości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz – w otoczeniu społecznym, biznesowym i instytucjonalnym.
  Dla samego urzędu przyjęcie narzędzia, jakim jest Karta Różnorodności to również zapoczątkowanie pewnego procesu rozwoju kultury organizacyjnej w kierunku nowoczesnego zarządzania ale także dostosowywania się do wyzwań związanych ze zmianami i oczekiwaniami społecznymi.
  W urzędzie powołany będzie zespół ds. wdrażania założeń Karty Różnorodności, którego zadaniem będzie m.in. określanie kierunków działań wpisujących się w wymagania zawarte w Karcie Różnorodności, identyfikacja potrzeb pracowniczek i pracowników w zakresie wsparcia w zarzadzaniu różnorodnym zespołem, współpraca w zakresie zarządzania różnorodnością i polityką równego traktowania z koordynatorem Karty oraz innymi samorządami w zakresie wymiany dobrych praktyk, a także szeroko pojęta komunikacja na temat podejmowanych działań i ich efektów.

  Treść Karty Różnorodności w załączniku. 

   


  Galeria zdjęć: