Marszałek M. Woźniak debatuje z europejskimi samorządami na konferencji dot. przyszłego budżetu UE


"Głośno i jednoznacznie musimy nadal mówić, że chcemy więcej środków w przyszłym budżecie UE, aby rządy państw członkowskich usłyszały ten głos’ powiedział Marszałek Marek Woźniak podczas konferencji poświęconej przyszłemu budżetowi unijnemu. "

Europejski Komitet Regionów kontynuuje debatę polityczną na temat przyszłej perspektywy budżetowej UE. W dniach 6-7 czerwca 2018 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) w Sofii, któremu towarzyszyła konferencja dotycząca wpływu długoterminowego budżetu UE po 2020 r. na władze lokalne i regionalne. Debata z udziałem Tomislava Doncheva, Wicepremiera Bułgarii i Karla-Heinza Lambertza, Przewodniczącego Komitetu Regionów toczyła się wokół wpływu i skutków, jakie wywołają ostatnio opublikowane propozycje budżetowe Komisji na politykę spójności, będącą największą polityką inwestycyjną UE.

Członkowie Komisji COTER z satysfakcją przyjęli fakt zachowania podstawowej struktury polityki spójności z trzema kategoriami obszarów, która dobrze się sprawdza, próbę uproszczenia poprzez wprowadzenie wspólnego zbioru zasad i zawężenia listy celów do 5 oraz zwiększenie elastyczności. Większość inwestycji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności realizowanych będzie w obszarach: innowacje, technologie cyfrowe, MŚP i modernizacja przemysłu oraz niskoemisyjna gospodarka o obiegu zamkniętym i walka ze zmianami klimatu. Duży sprzeciw wzbudził jednak zaproponowany poziom budżetu i zmniejszenie poziomu dofinansowania z UE (40-70%).

Zapowiadane zmiany w zakresie finansowania obu kluczowych polityk dotyczą wprowadzenia radykalnych cięć zarówno w polityce spójności (-12% w przypadku rozwoju regionalnego i spójności, -6% w przypadku EFS+), jak i we Wspólnej Polityce Rolnej (-16% w pierwszym filarze WPR i -13% w drugim filarze WPR). Redukcja ta jest nie do zaakceptowania dla przedstawicieli europejskich samorządów.

Polska jest jednym z krajów, które dotknęły największe cięcia. Alokacja 64,4 mld EUR (w cenach stałych z 2018 r.) na środki polityki spójności na lata 2021–2027 oznacza 23% spadek w porównaniu z bieżącą perspektywą budżetową. Dlatego członkowie Komisji COTER zdecydowanie przeciwstawiają się przedstawionej przez Komisję propozycji środków przeznaczonych dla poszczególnych państw członkowskich i wskazują na potrzebę dogłębnej oceny kryteriów, według których dokonano alokacji. Tym samym poddają pod wątpliwość możliwość realizacji efektywnej polityki ograniczania nierówności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w terenie.
Komisja Europejska opublikowała swoje propozycje pakietu legislacyjnego w sprawie wieloletniego budżetu 02 maja 2018 r. W ostatnich dniach przedstawione zostały wnioski ustawodawcze określające ramy prawne w zakresie poszczególnych polityk unijnych.

Autor: DPR/BIWW


Galeria zdjęć:

  • Marszałek M. Woźniak debatuje z europejskimi samorządami na konferencji dot. przyszłego budżetu UE
pdf    drukuj    drukuj