trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

LVIII Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

  W imieniu Małgorzaty Waszak-Klepki, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego informujemy, że w poniedziałek 27 listopada 2023 roku o godz. 12.00  w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 rozpocznie się LVIII Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  
    
  Przebieg Sesji można śledzić także dzięki transmisji na stronie:  https://bip.umww.pl/106---678---transmisje-obrad-sejmiku 
  Porządek obrad: 
  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarzy obrad.
  4. Ślubowanie Radnego Województwa Wielkopolskiego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/949/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok.  
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/948/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z  dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne. 
  9. Prezentacja przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz wstępna debata nad projektem uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne. 
  10. Prezentacja przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz wstępna debata nad projektem uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok. 
  11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: zaciągnięcia przez Województwo Wielkopolskie długoterminowego kredytu ramowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. 
  12. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”. 
  13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024".  
  14. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028”. 
  15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028".  
  16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Trzcianka.  
  17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile w latach 2024-2025. 
  18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym na nieruchomości w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 38.  
  19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologicznemu w Poznaniu. 
  20. Podjęcie uchwały w  sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Radioterapii Onkologicznej II w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.  
  21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. 
  22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. 
  23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.  
  24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej gminom na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne oraz wydatki bieżące w 2023 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 – 2026. 
  25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Ośrodku Reumatologicznym Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Śremie. 
  26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. 
  27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu. 
  28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy.  
  29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i  Torakochirurgii  im. Eugenii i Janusza Zeylandów. 
  30. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie. 
  31. Informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa za rok 2022. 
  32. Informacja o działalności Magazynu Samorządowego "Monitor Wielkopolski". 
  33. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w III kwartale 2023 roku. 
  34. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 
  35. Interpelacje i zapytania radnych.
  36. Zamknięcie posiedzenia.