Lista stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym - kontynuacja


Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3150/2017 z 20 stycznia 2017 roku przyjął listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku odpowiednio dla:

  • 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 250 złotych miesięcznie,
  • 200 słuchaczy i studentów uczelni państwowych w kwocie 300 złotych miesięcznie.

Stypendium przyznane zostało osobom, które spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miasta na prawach powiatu, uzyskały najwyższą sumę punktów zgodnie z obowiązującym Regulaminem stypendium.

Zgodnie z §7 Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego, stypendysta zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o kontynuacji nauki po ukończonym semestrze:

A. UCZNIOWIE do 20 lutego 2017 roku
B. STUDENCI i SŁUCHACZE do  20 marca 2017 roku

do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

1. korespondencyjnie na adres:
Departament Edukacji i Nauki
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
(z dopiskiem „ZAŚWIADCZENIE”),

2. osobiście do sekretariatu
Departamentu Edukacji i Nauki piętro V, część A, pokój 534
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Niedostarczenie w regulaminowym terminie zaświadczenia, spowoduje, że stypendysta utraci prawo do pobierania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.


pdf    drukuj    drukuj